کاربرد موسیقی در تعزیه (نمونۀ مطالعاتی؛ مجالس تعزیۀ قودجان خوانسار)

مسعود عباسی؛ سید حسین میثمی

دوره 15، شماره 38 ، شهریور 1400، ، صفحه 171-198

https://doi.org/10.22085/javm.2021.263298.1673

چکیده
  تعزیه، به‌عنوان یک آیین مذهبی آهنگین، به شیوه‌های مختلف، امکان استفاده از موسیقی را فراهم آورده است. در پژوهش­های مربوط به موسیقیِ تعزیه، ساختار رویدادهای موسیقایی این آیین، اغلب، براساس مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی تحلیل شده­اند. به‌کارگیری این رویکرد مطالعاتی، به­دلیل نادیده گرفتن بسیاری از شیوه‌های استفاده از موسیقی ...  بیشتر