ارائة الگوی راهبردی مقابله با تروریسم رسانه‌ای با رویکرد به سرمایۀ اجتماعی

حسین اسمعیلی؛ احتشام رشیدی؛ ابوالفضل دانایی

دوره 17، شماره 46 ، تیر 1402، ، صفحه 166-123

https://doi.org/10.22085/javm.2023.398524.2072

چکیده
  «تروریسم رسانه‌‌ای» به پوشش رسانه‌‌ای فعالیت‌‌ها و اقدامات تروریستی در شبکه‌‌های اجتماعی اشاره دارد و گونه‌‌ای نوظهور از تروریسم است که با بهره‌‌گیری از ابزار رسانه‌ای و استفادة افراطی از فضای مجازی، به ایجاد هراس جمعی، وحشت و رعب اقدام می‌کند. یکی از موضوعات مهم در مهار و تشویق تروریسم، اندازه‌گیری سرمایة اجتماعی ...  بیشتر

طراحی مدل اقتصاد رسانه‌ای صنایع خلاّق در شبکه‌های اجتماعی

سیدمهدی شریفی؛ ابوالفضل دانایی؛ سعید هوشیار

دوره 14، شماره 36 ، اسفند 1399، ، صفحه 61-86

https://doi.org/10.22085/javm.2021.257847.1650

چکیده
  صنایع خلاق با داشتن مدل اقتصاد رسانه­ای در فضای شبکه اجتماعی، دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پتانسیل­های تولید ثروت را در ابعاد مختلف دارند. هدف این پژوهش، طراحی مدل اقتصاد رسانه­ای صنایع خلاق در شبکه­های اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب است. روش پژوهش به‌صورت کیفی و با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. ...  بیشتر