آسیب‌شناسی پیش تولید مستندهای شخصیت‌نگار تلویزیونی در بازنمایی زندگی علمای دینی

حسین احمدی؛ علی رجب زاده طهماسبی

دوره 16، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 160-133

https://doi.org/10.22085/javm.2022.292985.1854

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی کاستی‌های موجود در برنامه ­های مستند تلویزیونی با موضوع زندگی شخصیت‌های دینی است که در برخی موارد، منجر به معرفی نادرست این شخصیت‌ها شده است. با توجه به اینکه اغلب کمبودها به مرحلۀ پیش‌تولید بازمی‌گردد، این پژوهش با استفاده از روش مصاحبۀ عمیق با ده نفر از صاحبنظران و مستندسازانِ این حوزه، به بررسی مهم‌ترین ...  بیشتر