بازنمایی جنگ ایران و عراق در نمایشنامه‌های رادیویی

محمدامین رهبر؛ عباس قارونی؛ فرشاد آذرنیا

دوره 15، شماره 38 ، شهریور 1400، ، صفحه 199-224

https://doi.org/10.22085/javm.2021.273468.1708

چکیده
  یکی از وظایف رسانه، بازنمایی رویدادهای مهم تاریخی است. در تاریخ معاصر کشور ما، جنگ ایران و عراق، از اتفاقات مهمی محسوب می‌شود که دستمایۀ تولید آثار بسیاری شده ‌است. هدف این پژوهش، بازنمایی جنگ ایران و عراق در نمایشنامه­های رادیویی دهۀ 60 و 90 است، در گام بعدی، بازنمایی این رویداد با توجه به گفتمان­های موجود در این دو دهه، مورد مقایسه ...  بیشتر