طراحی الگوی مدیریت هوشمند جدول پخش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

علیرضا توحیدی؛ داود نعمتی انارکی؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 16، شماره 43 ، مهر 1401، ، صفحه 103-130

https://doi.org/10.22085/javm.2022.343420.1931

چکیده
  افزایش رقابت، تمایز، تکثیر رسانه‌ها، هم‌چنین بخش‌بندی فزاینده مخاطبان موجب نیاز به تغییر شیوه مدیریت جدول پخش تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به‌کارگیری فناوری در مدیریت پخش، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تخصیص بهینه منابع مبتنی بر هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی جهت  دستیابی به اهداف و جذب مخاطبان شده است. هدف این پژوهش، ...  بیشتر