شناسایی راهبردها و پیامدهای خلاقیت با رویکرد به سرمایۀ اجتماعی در مراکز استانی صدا وسیما (مورد مطالعه: صداوسیمای مرکز اصفهان)

شیرین تبریزی؛ فائزه تقی پور؛ سعید شریفی؛ حمید دوازده امامی

دوره 15، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 32-5

https://doi.org/10.22085/javm.2021.276691.1718

چکیده
  خلاقیت برخاسته از ظرفیت سرمایۀ اجتماعی، برای سازمان‌های رسانه‌ای فرصت‌های قابل توجهی را فراهم آورده است. مدیریت خلاقیت به همین دلیل یکی از مسائل نیازمند بررسی در رسانه‌هاست. این پژوهش با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای مدیریت خلاقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیمای مرکز اصفهان و در چهارچوب سنت پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل ...  بیشتر