بازنمایی کنشگری سیاسی زنان در سریال‌های تاریخی دهۀ 90 تولید سیمای ج.ا.ا (مطالعه موردی: سریال‌های«تبریز در مه» و «بانوی سردار»)

مریم متقی؛ عاصمه قاسمی؛ تهمینه شاوردی

دوره 16، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 232-199

https://doi.org/10.22085/javm.2023.358136.1968

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل بازنمایی کنشگری سیاسی زنان در سریال‌های تاریخی پخش‌شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران در دهۀ چهارم پس از انقلاب ( سال­های 1400-1390) با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل روایت گریماس است. با توجه به هدف پژوهش با نمونه‌گیری هدفمند دو سریال«تبریز در مه» و «بانوی سردار» که در آنها زنان شخصیت اصلی سریال و کنشگر ...  بیشتر

تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزشهای فرهنگی -اجتماعی زنان ساکن مهاباد

زهرا خضری؛ تهمینه شاوردی؛ عاصمه قاسمی

دوره 15، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 67-33

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزش‌های فرهنگی اجتماعی زنان (15 تا 65 ساله) ساکن مهاباد است. روش این پژوهش از نوع پیمایشی است و اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته گردآوری شده است. تعداد 382 نفر از زنان 15 تا 65 ساله شهر مهاباد به‌عنوان جامعۀ آماری مطرح بوده‌اند که با کمک نرم‌افزار spss23 تحلیل توصیفی و استنباطی ...  بیشتر