تحلیل پیش‌‌متن‌‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری لوگوی فارسی فیلم‌‌ کودک برمبنای نظریه بینامتنیت لوران‌‌ژنی

زیبا کاظم پور؛ حسین عابددوست

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 56-31

https://doi.org/10.22085/javm.2021.293058.1781

چکیده
  مجموعه‌‌ای از لوگوهای (آرم/ نشانه‌‌نوشت‌‌) تلفیقی فیلم‌‌ کودک که ترجمۀ فیلم‌‌های غیره فارسی هستند، نشانه‌‌های تصویری و نوشتاری را دربر می‌‌گیرند. پرسش اصلی مقالۀ پیش‌رو این است که رابطۀ بینامتنیت میان لوگوی فارسی و نیز غیره فارسی فیلم‌‌ کودک چگونه است و حضور نشانه‌‌های تصویری و نمادین در این‌‌ آثار با محتوای فیلم مرجع ...  بیشتر