مصرف «هنر» در عصر شبکه‌های اجتماعی

امیررضا مافی شیراز؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 96-75

https://doi.org/10.22085/javm.2021.287833.1749

چکیده
  با ظهور رسانه‌های جدید، مصرف نه‌تنها در جهت تأمین‌ نیاز، استفاده و استعمال، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای معرفت‌شناختی اهمیت یافت. در دوران معاصر و پس از ظهور رسانه‌ها و آشکارگی تفاوت طبقات و اطلاع از زیست دیگری، مصرف به‌عنوان پدیده‌ای نشانه‌شناختی در جهت تأمین نیاز هویتی ـ‌ معرفتی افراد نقش ایفا کرد. در عصر شبکه‌های اجتماعی، این ...  بیشتر