شیوه‌های تقویت خداباوری کودک در تلویزیون (رسانه ملی و کودکان طیف سنی 4-7 سال)

عباس کریمیان؛ سید محمد مهدی موسوی مهر؛ علی اصغر باقرزاده

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 29-5

https://doi.org/10.22085/javm.2021.278000.1723

چکیده
  مفهوم خدا و توحید، از مفاهیم بنیادین و سنگ بنای مفاهیم اعتقادی است؛ اما درک صحیح از «خداباوری» و مفاهیمی کلیدی آن برای کودکان دورۀ پیش‌عملیاتی آسان نیست، چراکه این مفاهیم انتزاعی است. رسانۀ ملی با اتخاذ شیوه‌های مناسب و در اختیار داشتن ظرفیت‌های عظیم آموزشی و تربیتی ازجمله شبکه‌های تخصصی کودکان می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. ...  بیشتر