معیارهای بنیادین طنزپردازی در سریال های تلویزیونی

مهدی داودآبادی فراهانی

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401، ، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22085/javm.2021.307206.1830

چکیده
  این پژوهش کیفی با استفاده از روش تبیینی تحلیلی، به صورت استنتاجی و اکتشافی درصدد پاسخ­ به این پرسش است که چه معیارهای بنیادینی جهت طنزپردازی در سریال­های تلویزیونی باید مبنای عمل قرار گیرند؟ برای پاسخ به این پرسش مبنای تبیین معیارها، مدل «فرانظریه» بوده است تا با نگاه کلان از طریق «روش مثلث­سازی» میان مبانی اندیشه ...  بیشتر