وضعیت ساختار مستند رادیویی در صدای جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ی الگویی مناسب برای مستند رادیویی

سید مصطفی موسوی

دوره 10، شماره 24 ، مهر 1393، ، صفحه 193-224

چکیده
  در مقاله‌ی حاضر سعی شده است شاخص‌های پذیرفته‌شده برای ساخت یک برنامـه‌ی مستند رادیویی با وضعیت موجود در برنامه‌های مستند شبکه‌ها‌ی رادیویی معاونت صدا مطابقت داده شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مستندسازی در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا از اقبال زیادی برخوردار نیست و معدود مستندهایی هم که در شبکه‌هایی چون رادیو گفت‌وگو و رادیو ...  بیشتر