آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟

نرجس السادات صالحی؛ محمدعلی هرمزی زاده

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، ، صفحه 10-31

چکیده
  رادیو رسانه ای شنیداری است و در این میان  بی تردید گفتار نقش بسیار مهمی ایفا می کند. از طرفی شبکه های مختلف رادیویی با توجه به داشتن مخاطبان خاص خود به شیوه های مختلف سعی در جذب و نگهداری این مخاطبان دارند. هر شبکه رادیویی برای آنکه جاذبه و تنوع پیام هایش حفظ شود آن را در پوشش برنامه های مختلف تنظیم و طراحی می کند و چون هر برنامه مشخصاتی ...  بیشتر