رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب

حمیدرضا نجفی؛ سیدمحمد دادگران

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، ، صفحه 32-49

چکیده
  بی شک در برنامه سازی رادیویی هدف اصلی ازساخت هر برنامه تاثیرگذاری بر مخاطب است.مخاطب در واقع عامل و علت غایی برنامه سازی است.به عبارتی قصد داریم تا تغییری در نیازها ؛گرایشها ،طرز تفکر او ایجاد کنیم.آنچه در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است توجه به این نکته است که برنامه های ما تا چه اندازه چنین توانایی را داراست.با رعایت چه شرایطی ...  بیشتر