بررسی اهمیت رویکرد رادیو در طرح ناهنجاری های اجتماعی و آسیب شناسی طرح ناهنجاری های اقتصادی

فاطمه کلهر؛ حوا صابر عاملی

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، ، صفحه 50-68

چکیده
  رادیو بر اساس نظام ارزشی و باورهای خود ، ناهنجاری های اجتماعی را توصیف می کند. این توصیفات ،واقعیت رسانه ای متفاوتی را به وجود می آورد که هم بر نگرش مخاطب تاثیر می گذارد و هم او را به این توصیفات وابسته می کند. تبیین های متفاوت رادیو درباره ناهنجاری های اجتماعی ، ناگزیر  در قالب یکی از رویکرد های نظری موجود جامعه شناسی قرار می گیرد. ...  بیشتر