جستاری در گونه‌های زبانی و کنش‌های گفتاری برنامه‌های رادیویی «جوان ایرانی سلام» (رادیو جوان) و «سلام ایران» (رادیو ایران)

فردوس آقاگل زاده؛ عباس صلحی مقدم

دوره 12، شماره 27 ، مهر 1397، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22085/jrtv.2018.70606

چکیده
  بررسی زبان‌شناختی برنامه‌های رادیویی و انتخاب گونه زبانی مناسب برای هر برنامه، با توجه به گونة زبانی مخاطب هدف هر برنامه، هویت، کارکرد و مأموریت شبکه‌ها، مسئله‌ای مهم در مطالعة رابطة زبان و رسانة رادیو است. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و با استناد به نظریه کنش‌های گفتاری/ سخن (جان آستین) و ویژگی‌های گونة زبان گفتاری (یول و ...  بیشتر

جستاری در گونه‌های زبانی و کنش‌های گفتاری برنامه‌ های رادیویی «جوان ایرانی سلام» (رادیو جوان) و «سلام ایران» (رادیو ایران)...

عباس صلحی مقدم؛ فردوس آقاگل زاده

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1387

https://doi.org/10.22085/jrtv.2017.70610.1026

چکیده
  بررسی زبان شناختی برنامه‌های رادیویی و انتخاب گونه زبانی مناسب برای هر برنامه، با توجه به گونة زبانی مخاطب هدف هر برنامه، هویت، کارکرد و مأموریت شبکه‌ها، مسئله‌ای مهم در مطالعه رابطه زبان و رسانه رادیو است. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و با استناد به نظریه کنش‌های گفتاری/ سخن (جان آستین) و ویژگی‌های گونه زبان گفتاری (یول و ...  بیشتر