انتقال مفهوم در تجربه زیسته نمایش فیلم برای نابینایان

جواد سقا؛ عبدالرضا سلمانی شاه محمدی؛ مهناز رونقی

دوره 16، شماره 42 ، تیر 1401، ، صفحه 29-58

https://doi.org/10.22085/javm.2022.313611.1859

چکیده
  انتقال مفهوم فیلم به نابینایان ، یک پدیده چند بعدی است. این پدیده زیستی با کمک معانی مرتبط به آن ، تعیین می کند چگونه یک مخاطب نابینای سینما ، واقعیت چنین رویدادی را درک و تفسیر کند. انتقال مفهوم فیلم به افراد نابینا ، بستگی به روش ها و دانشی دارد که برای تحقق بهتر این امر به کار گرفته می شود.توصیف شفاهی یکی از این روش هاست. این مطالعه ...  بیشتر