جلوه‌های بی‌ادبی کلامی در تلویزیون در چارچوب نظریة گفتمان کالپپر مطالعه موردی: سریال «مادرانه»

زهرا نامور

دوره 13، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 227-252

https://doi.org/10.22085/javm.2019.88749

چکیده
  وجهه، خود انگارة عمومی است که هر فرد برای خود قائل است. وجهه، عبارت ­است از احترامی که هر فرد برای خود و آبروی خود قائل است. از طرفی، ادب توجه به وجهة طرف گفت­وگو در طول مکالمه و در مقابل، بی­ادبی تهدید وجهه است. کالپپر (2011) در نظریة گفتمان خود به راهکارهای اعمال بی‌ادبی براساس سه نوع وجهة فردی، رابطه‌ای، اجتماعی و دو نوع حقوق اجتماعی ...  بیشتر