تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان

حمید بابایی میبدی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ احسان کریمی میبدی

دوره 13، شماره 30 ، شهریور 1398، ، صفحه 253-277

https://doi.org/10.22085/javm.2019.173306.1256

چکیده
  یکی از رایج‌ترین ترفندهای مورد استفاده در تبلیغات تلویزیونی استفاده از افراد مشهور است که محصول را مورد تأیید قرار می‌دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی نگرش، به نام‌ تجاری(برند) و تبلیغات است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ...  بیشتر