آسیب های نظام حقوق و‌دستمزد در صنایع خلاق با هدف نگهداشت کارکنان دانشی سازمان های رسانه ای (مورد مطالعه :صدا و سیمای مرکز فارس)

سید مهدی شریفی؛ سعید لشکری؛ مریم ترابی؛ سپیده سیروس کبیری

دوره 13، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22085/javm.2019.83834.1075

چکیده
  منابع انسانی دانشی مهم‌ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی قلمداد می‌شود و سازمان‌ها معتقدند کارکنان اساس بهبود کیفیت و بهره‌وری فرایندهای سازمانی هستند و منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای اهمیت دوچندانی دارد. این مقاله به بررسی آسیب‌های نظام حقوق و دستمزد و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد کارکنان در صنایع خلاق پرداخته است ...  بیشتر