مدیریت تصویر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در مستندهای تبلیغاتی‌شان (سال 1396)

سید بشیر حسینی؛ محمد گاپله

دوره 14، شماره 35 ، آذر 1399، ، صفحه 189-224

https://doi.org/10.22085/javm.2020.189078.1328

چکیده
  تولید مستند‌های تبلیغاتی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طول برگزاری انتخابات و پخش آن از صداوسیما، به‌منزلۀ تأثیرگذارترین رسانۀ تبلیغی در برانگیختن حس مشارکت هرچه بیشتر مردم و شناخت اولویت‌های اصلی هر یک از نامزدها، در طول ایام تبلیغات نامزدها بسیار مهم و اساسی است. این پژوهش باهدف شناخت تصویری که هریک از نامزدهای اصلی ...  بیشتر