دستور زبان تخیل ویتگنشتاین به‌مثابه روش در گسترش درام (با نگاهی به فیلم‌نامۀ «وقت دیگر، شاید»)

رامتین شهبازی؛ محمد عارف؛ مصطفی مختاباد امرئی

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 112-85

https://doi.org/10.22085/javm.2023.354908.1958

چکیده
  در قرن بیستم، چرخش‌های مطالعات زبانی در حوزۀ فلسفۀ زبان، بر بسیاری از شاخه‌های دیگر فلسفه، همچون مطالعات تخیل در هنر نیز تأثیر گذاشت. لودویک ویتگنشتاین در جایگاه یکی از چهره‌های فلسفۀ زبان در قرن بیستم،کوشید فلسفۀ زبان را از حوزۀ نظریه برهاند و به روش نزدیک کند. بنابراین گزاره‌های او- به‌خصوص در دورۀ متأخر- راهی است برای شناختن ...  بیشتر