بررسی شکل ظاهری موجودات مینوی در اسطوره‏‏های ایران به‌منظور بازنمایی در طراحی شخصیت پویانمایی

احمد سفلایی

دوره 17، شماره 48 ، دی 1402، ، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22085/javm.2023.348290.1937

چکیده
  تولیدات پویانمایی به دلیل آزادی تام در خلق شخصیت‌های رؤیایی و فضاهای تخیلی، نسبت به سایر گونه‏‏های نمایشی، امکان بیشتری را در استفاده از فانتزی بصری در خود دارند. هدف این پژوهش، بررسی دقیق نحوه تشریح شکل ظاهری موجودات مینوی در اسطوره‏‏های ایران، برای روایت صحیح داستان‏ها و افسانه‏‏های ایرانی همگون با نگرش ماهوی ایرانی ...  بیشتر