عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های ترکیبی طنز سیما

حسین بصیریان جهرمی؛ بدریه جوکاری

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22085/javm.2021.301145.1817

چکیده
  برنامه‌های ترکیبی طنز، از جمله پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون است و این ظرفیت را دارند که بیشترین و ماندگارترین تاثیر را بر مخاطب بگذارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های ترکیبی طنز سیما و شناسایی دیدگاه‌های متخصصان رسانه‌ای در راستای رسیدن به راهکارهای نهایی و عملیاتی انجام شده است. روش ...  بیشتر