تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزشهای فرهنگی -اجتماعی زنان ساکن مهاباد

زهرا خضری؛ تهمینه شاوردی؛ عاصمه قاسمی

دوره 15، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 67-33

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزش‌های فرهنگی اجتماعی زنان (15 تا 65 ساله) ساکن مهاباد است. روش این پژوهش از نوع پیمایشی است و اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته گردآوری شده است. تعداد 382 نفر از زنان 15 تا 65 ساله شهر مهاباد به‌عنوان جامعۀ آماری مطرح بوده‌اند که با کمک نرم‌افزار spss23 تحلیل توصیفی و استنباطی ...  بیشتر