سویه‌های اجتماعی طنز دراماتیک

مجید شریف خدایی

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22085/javm.2021.308801.1835

چکیده
  قدمت طنز در غرب، به آغاز فعالیت‌های نمایشی یونان باستان و سپس روم باستان باز می‌گردد و در شرق، در نزد شاعران بزرگی همچون رودکی، سنایی، انوری، سعدی، حافظ، مولوی و دیگر شاعران به فراوانی قابل‌ مشاهده است. نکته مهم در این متون، پذیرش آنها به‌عنوان نوعی بیان ادبی، به‌قصد اصلاح امور است و صرفاً تفنن و تسلط بر ادبیات، مورد نظر نیست. پیشرفت ...  بیشتر