ظرفیت‌ها و چالش‌های الگوی سینمای ملی‌ـ‌ژانری

وحیداله موسوی؛ روناک رنجی

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 144-113

https://doi.org/10.22085/javm.2021.290086.1766

چکیده
  سینمای ملی، متمایز از سینمای «جریان اصلی» یا مترادف با «سینمای هنری» نیست. فیلم‌‌های توده‌‌پسند نیز بیانگر منش‌‌های ملی‌‌ و حاکی از رابطۀ درهم‌‌تنیدۀ نظام ژانری‌ و سینمای ملی‌‌اند. درعین‌‌حال، ژانرها و سینمای ملی با چالش‌‌های متعددی از حیث تعاریف، مرزبندی‌‌ها و کارکردهای گوناگون مواجه‌اند. ژانرها به‌‌ مثابة ...  بیشتر