تحلیل فیلم سینمایی «روز واقعه» با رویکرد نئوفرمالیستی

جلیل مهروز؛ امیرحسن ندایی؛ محمدعلی صفورا

دوره 17، شماره 46 ، تیر 1402، ، صفحه 90-59

https://doi.org/10.22085/javm.2023.347866.1938

چکیده
   در میان آثار سینمایی با محوریت واقعۀ عاشورا، فیلم «روز واقعه» (1373) ساخته شهرام اسدی، یک اثر سینماییِ درخورِ تأمل است. این پژوهش درصدد است نحوۀ تعامل ساختار روایی[1] و سبک بصری[2] این فیلم را در خلق انواعِ معانی با استفاده از رویکرد نئوفرمالیستی کریستین تامپسون و نظریه‌‌های دیوید بوردول در روایت فیلم داستانی تحلیل کند. روش تحقیقِ ...  بیشتر

روایت در بازیهای دیجیتال، نقش‌آفرینی و تاثیر آنها بر پویانمایی های بلند سینمایی

سعید چمنی؛ مقداد مهرابی

دوره 14، شماره 35 ، آذر 1399، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22085/javm.2020.243511.1570

چکیده
  این پژوهش، به تحلیل روایت در بازی‌های دیجیتال، نقش‌آفرینی و تأثیر آن‌ها بر پویانمایی‌های بلند سینمایی می‌پردازد. بازی‌های دیجیتال اولیه ازلحاظ عناصر ساختاری وام‌دار سینما بودند، اما در دو دهۀ اخیر، شکل روایی بازی‌های ژانر نقش‌آفرینی که مبتنی بر داستان است، به‌سرعت بر سینمای دیجیتال تأثیر گذاشته است. سینماگرانِ پیش‌رو نظیر ...  بیشتر

رابطه میان هویتِ مقاومت و قدرت نرم(مطالعه موردی سینمای فلسطین)

سیدعلی روحانی

دوره 13، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22085/javm.2019.197122.1382

چکیده
  مفهوم قدرت نرم در علوم انسانی به منظور توصیف قابلیت برای نفوذ غیرمستقیم بر رفتار سایر مجموعه‌ها از طریق ابزارهایی متفاوت با قدرت سخت بکار می‌رود. در سطح ملی، قدرت نرم، توانایی‌های یک کشور در بکارگیری ابزاری است که بر دیگر رفتارهای موجود تأثیر بگذارد. این ابزارها می‌توانند از حوزه‌های فرهنگی پدید آیند. سینما در جایگاه رسانه‌ای ...  بیشتر

بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران (نشانه شناسی فیلم جدایی نادر از سیمین)

علی جعفری؛ افسانه مظفری

دوره 9، شماره 21 ، دی 1392، ، صفحه 127-150

چکیده
  در مقاله پیش رو هدف، شناخت چگونگی بازنمایی طبقه متوسط در فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین می‌باشد. این مقاله در رهیافت مطالعات فرهنگی و با تأکید برمقوله بازنمایی صورت گرفته است. در این مقاله از روش نشانه‌شناسی استفاده شده است و نظریه بازنمایی با تأکید بر آراء استوارت هال و تحلیل تقابل‌های دوگانه استروس چارچوب نظری این تحقیق را شکل ...  بیشتر