مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB)

محمدمهدی رحمتی؛ محمدرضا سعید آبادی

دوره 5، شماره 9 ، مهر 1388، ، صفحه 149-164

چکیده
  در سال های اخیر سازمان ها و موسسات رسانه ای ملی و بین المللی به ویژه یونسکو به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای از شاخص های بازطراحی شده رسانه های خدمت عمومی ترتیبات مناسبی برای سامان دهی به فضای رسانه ای امروز ایجاد می کند و می تواند مبنایی برای توسعه رسانه ها در کشورهای مختلف باشد. این مقاله به شرح شاخص های مورد وثوق رسانه خدمت عمومی ...  بیشتر