راهبردهای مستند ساز در رویارویی با واقعیت ( مستند بسته، مستند یاز)

ابوالحسن قاسمی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38550

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی شیوه‌های گوناگون مستند و راهبردهای مداخله، بیان و مصور ساختن واقعیت و راه‌های به کار گرفته شده از سوی مستندساز با استفاده از روش اسنادی- توصیفی می‌پردازد. ارائه چارچوبی نظری برای شناخت تفاوت‌ها میان مستندهای تلویزیونی، نحوه مداخله مستندساز، تفسیر او از دنیای پیرامون و سرانجام راهبردهای اتخاذ شده از سوی مستندساز ...  بیشتر