مدیر مسئول


شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما
دانشیار دانشگاه هنر تهران

دکتری نظریه انتقادی و مطالعات فیلم

 • esfandyariiribu.ac.ir

سردبیر


احمد ضابطی‌جهرمی دانشگاه صداوسیما

 • zabetiiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر فرهنگی استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکترای مدیریت و ارتباطات

 • aafarhangiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد ضابطی جهرمی استاد دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

دکتری پژوهش هنر در شاخه هنرهای دراماتیک

 • azabetiiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی مختاباد استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتری تئاتر، فیلم، ارتباطات

 • mokhtabmmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهاب اسفندیاری دانشیار دانشگاه هنر، تهران، ایران.

هنر

 • esfandiarygmail.com
 • 02122652239

اعضای هیات تحریریه


اصغر فهیمی فر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتری تاریخ و فلسفه هنر

 • fahimifarmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی رجب زاده طهماسبی دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

دکتری پژوهش هنر

 • ali_tahmasebihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا معتمدی دانشگاه صداوسیما

 • motamediiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مسعود نقاش‌زاده دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

 • naghashzadeiribu.ac.ir

مدیر اجرایی


ابوالفضل عابدی دانشگاه صداوسیما

دکتری پژوهش هنر

 • abediiribu.ac.ir