نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تلویزیون به‌عنوان نهادی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در مواجهه با تحولات فناوری دیجیتال، دچار چالش‌های زیادی شد. رویکردهای خوش‌بینانه به فناوری‌های دیجیتال که با نظریه‌های جبرگرایی و بازیگرمحوری فناوری تقویت می‌شد؛ در تعامل با نظریه اقتصاد سیاسی نئولیبرال و فردگرایی، با ایجاد چالش‌های مفهومی رسانه قدیم و جدید، تلویزیون و پساتلویزیون، تلویزیون جمعی و تلویزیون فردی؛ افول پارادایم مخاطب اکثریت را برای تلویزیون مطرح کردند و درنهایت، سیستم توزیع خطی و پخش گسترده تلویزیون را به‌دلیل ظهور پدیدۀ همگرایی به چالش کشیدند. این مقاله درصدد ارزیابی پاسخ‌های تلویزیون ایران به این چالش‌ها است. این تحقیق کیفی با روش سندپژوهی و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه‌گیری هدفمند با هشت نفر از خبرگان و تحلیل مضمون، چالش‌های تلویزیون ایران، همچون همگرایی، رقابت با رسانه‌های جدید عرضه محتوا و قانون‌گذاری را بیان می‌کند و با بررسی پاسخ‌های تلویزیون ایران همچون اصلاحات ساختاری، راه‌اندازی کانال‌های موضوعی و سرگرمی، توسعه تولید در پلتفرم‌های جدید، این مطلب را بیان می‌کند که تلویزیون در اکوسیستم رسانه‌ای ایران کماکان تأثیرگذاری وسیعی بر عموم مردم کشور (ملت) دارد و پیوند عمیقی با مفهوم وحدت و امنیت ملی دارد و تحولات فناوری دیجیتال منبعث از تجربه غربی و امریکایی الزاماً در سایر کشورها کاربرد ندارد و باید به عوامل بومی و شرایط کشوری همچون ایران توجه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of IRIB in the Face of Digital Technological Developments

نویسندگان [English]

  • hossain afkhami 1
  • Mohammad Hesampour 2

1 Associate Professor, Faculty of Communication, Allameh Tabatabai University (Corresponding Author)

2 PhD Student of Communication, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Television, as a cultural, political and social institution, has encountered many challenges in relation with digital technological developments. Optimistic approaches to digital technologies which have been reinforced by deterministic and actor-oriented theories interacted with neo-liberal political and economic theories that not only created conceptual challenges such as old and new media, television and post- television eras, public or private television, but also challenged the linear distribution and broadcast system of television due to the emergence of convergence phenomenon eventually. This article seeks to evaluate the responses of Iranian television (IRIB) to these challenges. This qualitative analytical analysis provides the readers with a theoretical, conceptual and historical overview of the digital television phenomenon. Performing 8 in-depth interviews with concerned experts as well as analysis of documents and available statistics reveal challenges to Iranian television such as convergence, struggle for producing content, competition with new media and media regulations. This article reviews responses of Iranian television to these challenges including structural changes, launching thematic  channels that broadcast entertainment programs and expanding production on new platforms. It suggests that television in the Iranian media ecosystem still has a profound impact on the public and is deeply linked with the concept of national unity and security. Digital technology development stemming from America and western experience is not necessarily used in other countries and indigenous factors and national conditions of countries like Islamic Republic of Iran has to be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital TV
  • Technology
  • Convergence
  • Iran TV
 ارجمندی، اسماعیل و سیاوش صلواتیان (1393). «آینده‌نگاری، سیر تطور رسانه، مخاطب و جامعه»، سومین همایش ملی آینده‌پژوهی.
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال‌الدین (1397). پسا تلویزیون در ایران. چاپ دوم. پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات.
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال‌الدین (1396). «پساتلویزیون در ایران: ارزیابی اقدامات صداوسیما در قبال همگرایی رسانه‌ای»
فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره10: 85-41.
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال‌الدین (1395). «پیامدهای همگرایی اینترنت و تلویزیون بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران»
 فصلنامه علمی «فرهنگ ـ ارتباطات»، شماره 34:  45-7.
پاکدهی، علیرضا (1382). «نظام حقوقی مطلوب رادیو ـ تلویزیونی ایران»، رساله دکتری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 پاکدهی، علیرضا (1386). «رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی: مفهوم، ویژگی‌ها، پیشینة تاریخی و علل بحران آن در دو دهة
  پایانی قرن بیستم»،  فصلنامه رسانه، شماره 183:  153-119.
روشندل اربطانی، طاهر؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده و مجید بلالی (1393). «روندهای محیطی مؤثر بر آینده رسانۀ ملی در چشم­انداز بیست ساله کشور»، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره 54: 99-63.
صادقی، فؤاد (1392). شکست انحصار: نقشه راه تأسیس رادیو تلویزیون خصوصی، چاپ اول، مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
صادقی، فؤاد؛ مریم جمشیدی و سیدعمار کلانتری (1391). «تجربة جهانی، مدل ‌گذار از نظام انحصاری به نظام متکثر رادیو ـ تلویزیونی»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، شماره 4: 153-129.
کرینجلر، فردریک نیکولز (1392).م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری، ترجمه ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ن‍ج‍ف‍ی‌زن‍د،
تهران: آوای نور.
غبیشاوی، رضا (1398). «کلاسیکو علیه انحصار»، روزنامه اعتماد، شماره 4540.
نیومن، ویلیام لاورنس (1389). شیوههای پژوهشهای اجتماعی: رویکردهای کمی و کیفی، ترجمۀ حسن دانایی‌فر و حسین کاظمی، تهران: نشر مهربان.
 
Banerjee, I. Seneviratne, K. (2006), Public Service Broadcasting in the age of globalization, Asian Media Information and Communication Centre (AMIC), NTU, Singapore,
Bennett, J. & Strange, N. (2011). Television as digital media. Durham, NC: Duke University Press.
Blumler, J. G. 1991. “The New Television Market Place: Imperatives, Implications, Issues.” In Mass Media and Society, edited by J. Curran and M. Gurevitch, 194–213. London: Edward Arnold.
Buonanno, M. (2016). Thematic Issue on The End of Television (Not Yet): Editor’s Introduction. Media and Communication, 4(3), 95-98. doi:http://dx.doi.org/10.17645/mac.v4i3.661
Carey, J. (2016). “Audience measurement of digital TV”. International Journal of Digital Television. 7. 119-132. 10.1386/jdtv.7.1.119_1.
De Valck. M & Teurlings.J, (eds). (2013). After the Break: Television Theory Today. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Doyle, Gillian. (2010). “From Television to Multi-PlatformLess from More or More for Less? ” Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 16. 431-449.
Dwyer, Tim. (2010). Media convergence. Maidenhead; New York: McGraw Hill/Open University Press
Einav G., Carey J. (2009) “Is TV Dead? Consumer Behavior in the Digital TV Environment and Beyond”. In: Gerbarg D. (Eds) Television Goes Digital. The Economics of Information, Communication and Entertainment (The Impacts of Digital Technology in the 21st Century), vol 01. Springer, New York, NY
Ellis, J. (2000). Seeing things: Television in the age of uncertainty. London: I.B.Tauris Publishers.
Ellis, J. (2002) “Television as working-through”. In: Gripsrud J (ed.) Television and Common Knowledge. London: Routledge.
Ellis, J. (2020) “what do we need in a crisis? Broadcast TV”! Blogpost. Available at: https:// cstonline.net/what-do-we-need-in-a-crisis-broadcast-tv-by-john-ellis/.
Enli, G. (2008). “Redefining public service broadcasting: Multi-platform
      participation.Convergence”. The International Journal of Research into New Media Technologies, 14(1), 105-120.
 
Enli, Gunn & Bulck, Hilde. (2012). “Bye Bye Hello Ladies? In-Vision Announcers as Continuity Technique in a European Postlinear Television Landscape: The Case of Flanders and Norway”. Television & New Media. XX. 1-17. 10.1177/1527476412462143.
Enli, Gunn & Syvertsen, Trine. (2016). “The End of Television—Again! How TV Is Still Influenced by Cultural Factors in the Age of Digital Intermediaries”. Media and communication. 4. 10.17645/mac.v4i3.547.
Enli, Gunn & Moe, Hallvard & Sundet, Vilde & Syvertsen, Trine. (2013). “From Fear of Television to Fear for Television: Five political debates about new technologies”. Media History. 19. 213-227. 10.1080/13688804.2013.791420.
Flew, T. (2008). New media: An Introduction. Melbourne: Oxford University Press.
Galperin, H. (2004). New Television, Old Politics: The Transition to Digital TV in the United States and Britain (Communication, Society and Politics). Cambridge: Cambridge University Press. Doi: 10.1017/CBO9780511510083
Gilder, G., Rukeyser, W.S., & Kiser, A.C. (1990). Life After Television: The Coming Transformation of Media and American Life.
Gripsrud, J. (2004). “Broadcast Television: The Chances of Its Survival in a Digital Age”. In Lynn Spigel and Jan Olsson, eds., Television after TV: Essays on a Medium in Transmission, 210–23. Durham, NC: Duke University Press.
Hart, J. (2004). Technology, Television, and Competition: The Politics of Digital TV. Cambridge: Cambridge University Press. Doi:10.1017/CBO9780511490941
Hesmondhalgh, D. (2007) The Cultural Industries (2nd edn). London: Sage.
Jacobs, J. (2011). “Television, Interrupted: Pollution or Aesthetic?” Television as Digital Media, James Bennett, Niki Strange.
Jakubowicz K (2007) “Public service broadcasting: A new beginning, or the beginning of the end?” Knowledge Politics.
Jenner, M. (2018). Netflix and the Re-invention of Television. 10.1007/978-3-319-94316-9.
Johnson, C. (2019). Online TV. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315396828
Ihlebæk, K., Syvertsen, T., & Ytreberg, E. (2013). “Keeping them and moving them: TV scheduling in the phase of channel and platform proliferation”. Television and New Media, 15(5), 470-486.
Iosifidis P. (2011). “The Convergence Phenomenon in Media and Communications” In: Global Media and Communication Policy. Palgrave Global Media Policy and Business. Palgrave Macmillan, London
Iosifidis, P. (2014). “Commentary: Changing audience habits? The case of TV versus the PC”. International Journal of Digital Television.
Kackman, Michael, Marnie Binfeld, Mathew Thomas Payne, Allisson Perlman and Bryan Sebok (eds.). (2011). Flow TV: Televisionin the age of media convergence. New York and London: Routledge.
Katz, Elihu and Paddy Scannell (eds). (2009). “The end of television? It’s impact on the world (so far)”. Special edition of The Annals of the American Academy of Political and Social Science: 625.Thousand Oaks: Sage.
Kostic, Zorana. (2014). “PSM’s role in the development of media technology and applications: NHK and ABC”. Ripe conference.
Küng-Shankleman, L. (2000). Inside the BBC and CNN. London: Routledge,
Livingstone, S., and Das, R. (2013) “The End of Audiences? Theoretical echoes of reception amidst the uncertainties of use”. In J. Hartley, J. Burgess and A. Bruns (Eds.) Blackwell Companion to New Media Dynamics (pp.104-121). Oxford: Blackwell.
Longstaff, P. H. (2002). The communications toolkit: how to build and regulate anycommunications business. Cambridge, Mass.; London: MIT.
Livingstone, S. (2008). Preface. In N. Carpentier & B. de Cleen (Eds.), Participation and media production (pp. vii-ix). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Pubishing
Lotz, Amanda. 2007. The Television Will Be Revolutionized. New York: New York University Press.
Lotz, Amanda. 2009. “Introduction.” In Beyond Prime Time: Television Programming in thePost-Network Era, edited by Amanda Lotz, 1–13. New York: Routledge.
Lotz, Amanda D. (2014). The Television Will Be Revolutionized.New York: New York University Press.
Mason, J. (2004). Semistructured interview. In M. S. Lewis-BeckA. Bryman & T. F. Liao (Eds.), The SAGE encyclopedia of social science research methods (Vol. 1, pp. 1021-1021). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412950589.n909
McLuhan, M. (1964). Understanding Media. London and New York: Routledge.
Marshall, David P. (2004). New Media Cultures. London: Arnold.
Meikle, G. and Young, S. (2012). Media Convergence: Networked Digital Media In Everyday Life. London: Palgrave MacMillan.
 Moe, H. (2005) “Television, Digitalisation and Flow: Questioning the Promises of Viewer Control, Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts. A Balance”. Proceedings of the III International Conference on Communication and Reality (eds. P. Masip & J. Rom), Facultat de Cièències de la Comunicació Blanquerna,Barcelona, pp. 773--784.
Napoli, P. (2014). Digital intermediaries and the public interest. LSE.
Noam E. (2009) “TV or Not TV: Where Video Is Going”. In: Gerbarg D. (Eds) Television Goes Digital. The Economics of Information, Communication and Entertainment (The Impacts of Digital Technology in the 21st Century), vol 01. Springer, New York, NY
Riemer, K., Gal, U., Hamann, J., Gilchriest, B., & Teixeira, M. (2015). Digital
       disruptive intermediaries: Sydney: Capgemini.
Sreberny-Mohammadi, A., & Mohammadi, A. (1994). Small Media Big
        Revolution: Communication, Culture and the Iranian Revolution.
        University of Minnesota Press. Retrieved June 18, 2020, from
               www.jstor.org/stable/10.5749/j.cttttbf8
Silverstone, R. (1995). Television and everyday life. London and New York:
        Routledge.
Smith,P. & Steemers,J. (2007) “BBC to the Rescue! ”, Javnost - The Public, 14:1, 39-55, DOI: 10.1080/13183222.2007.11008935
Spigel, L. & Jan, O. (eds.). (2004). Television after TV: Essays on a medium in
       transition. Durham and London: Duke University Press.
Stober, Rudolf (2004) “What Media Evolution Is – A Theoretical Approach to the History of New Media” in European Journal of Communication, vol. 19, issue 4, pp. 483-505.
Syvertsen, T. (2003). “Challenges to public television in the era of convergence and commercialisation”. Television and New Media 4 (2): 155-175.
Tay, J, and Turner, G. (2010). “Not the Apocalypse: Television Futures in the Digital Age.”in International Journal of Digital Television 1 (2010): 31–50.
Turner, Graeme & Jinna Tay (eds.). (2009). Television studies after TV: Understanding television in the post-broadcast era. London and New York: Routledge.
Turner, Graeme. 2009. “Television and the nation: Does this matter anymore? ”, in Television studies after TV: Understanding television in the post-broadcast era, G. Turner and J. Tay (eds.). London and New York: Routledge.
Turner, Graeme (2011). “Convergence and divergence: The international experience of digital television”. In James Bennett and Niki Strange (Ed.), Television as digital media (pp. 31-51) Durham NC, USA: Duke University Press.
Uricchio, William. (2004). “Television’s next generation: Technology/interface/flow”, in Television after TV: Essays on a medium in transition. L. Spigel and J. Olsson (eds.). Durham and London: Duke University Press.
Venturini, Francesco, Charles Marshall, and Egidio Di Alberto. (2012). “Accenture Video-over-Internet Consumer Survey 2012.”Accenture, 12 April 2012.
Waisbord, Silvio. (2004). “ McTV: Understanding the global popularity of television formats”. Television and New Media5(4): 359-383.
Wiliams, Raymond. (1974). Television: Technology and Cultural Form. Hanover: University of New England Press.
Williams, R., & Williams, E. (2003). Television: Technology and cultural form. London: Routledge
https://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/8ca88158-6c80-3226-9ac4-11481ebb02a1