فرایند داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم گیری در نشریه علمی  رسانه های دیداری و شنیداری

 

فرایند داوری تخصصی در نشریه علمی رسانه های دیداری و شنیداری  به صورت دوسر ناشناس هم برای داوران وهم برای نویسندگان انجام می شود. و تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه صورت می گیرد که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله می باشد و در رأس این تصمیم گیری نیز سردبیر قرار دارد.

 بررسی اولیه (یک الی دو هفته)

 

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده، مقاله توسط دبیر تخصصی که منتخب هیأت تحریریه است بررسی می شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می شوند:

1. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

 2. رویکرد رسانه ای  داشته باشد و این رویکرد در چکیده و در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.

 3. مقاله به لحاظ محتوایی و ساختاری واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

 5. از منابع به روز و معتبر دنیا استفاده کرده باشد.

 6. نوآوری داشته باشد.

 7. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد. 

داوری تخصصی و مقاله (دو الی چهار ماه)

مقاله هایی که مرحله بررسی اولیه را گذراندند و تشخیص داده شد که برای داوری همه‌جانبه ارسال شود به دو داور با حفظ محرمانگی و بدون نام نویسندگان ارسال می شود. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور.

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده بررسی می­کنند.

 

  تصمیم گیری نهایی 

 

1. مقاله بدون هیچ تغییری پذیرش و به همان صورت چاپ می­شود (پذیرش).

 

 2. با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می­شود (پذیرش).

 

 3. با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)

 4. رد شدن مقاله دفتر فصلنامه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون استانداردهای لازم برای چاپ را ندارد.