نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسندۀ‌ مسئول)

2 استادیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

3 کارشناسی ‌ارشد علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعی، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

چکیده

با نظر به دگرگونی شگرف در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی اساسی انقلاب رسانه‌ای درآمیختگی دو مفهوم دیجیتالی و تعاملی شدن خلاصه شده است. این دو در کنار هم سبب دگرگونی در قلمرو ارتباطات رسانه‌ای گشته و سبب می ‏شود برخی نظریه‌های سنتی همچون برجسته‌سازی، مندرج در پارادایم مسلط بر وسایل ارتباط ‌جمعی که یکسویی و مخاطب انبوه را مفروض داشت، در پارادایم تازه در سطح شبکه‏ های اجتماعی مجازی با سازوکار هشتگ (#) و ترندسازی در تنگنای تبیین پدیده‌های ارتباطی قرار گیرد. مخاطبان دیروز، اکنون در گروه‌های کوچک ساخت‌بندی و در تعامل باهم می‌توانند درباره رویدادهای روز نظر داده و آن را نشر دهند. این مواضع نظری می ‏تواند همسو یا مغایر با مواضع برجسته‌سازی شده در رسانه‌‏های جمعی باشد. این پژوهش به روش تحلیل مضمون خوانش‌های مسلط، مصالحه و متضاد کاربران توئیتر را استخراج کرده، نشان می ‏دهد چگونه بخشی از کاربران با استفاده از سازوکار هشتگ و ترند توئیتری، برجسته‌سازی خبری تلویزیون را در جریان تحولات اجتماعی دی‌ماه 1396 کشور با خوانش ‏های متفاوت و متضاد به چالش کشیدند. یافته ‏ها نشان می ‏دهد، برای تبیین پدیده‌های ارتباطی در سطح شبکه‌های اجتماعی مجازی به اصلاح و تحول در حوزه ‏های نظری، به‏ ویژه در نظریه برجسته ‏سازی نیاز است. ادامه مطالعات دربارۀ تحولات نظری توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Challenges in Transferring Traditional Media to Modern Media:Twitter Trending Versus TV Foregrounding

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hakimara 1
  • Mohammad Hossein Saei 2
  • Amir Hosein Nateghi 3

1 Assistant Professor, Department of Communication, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

3 M.A. in Social Communication Sciences, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With regard to the tremendous transformation in the field of communication and information technology, the basic feature of media revolution has been summarized in the fusion of the two concepts of digitalization and interaction. These two concepts have caused transformation in the realm of media communication leading to some traditional theories such as highlighting listed in the dominant paradigm in mass media assuming one sidedness and mass audience in a new paradigm at the level of virtual social networks with the mechanism of hashtag (#) and trend -making to explain communication phenomena. Yesterday’s audience can now comment on everyday events and publish them in their small groups and interact with each other. These theories can be in line or contrary to the highlights of the mass media. This research has been carried out to show how part of users has challenged TV news highlights of social developments which took place in January 2017 using content analysis method of the users of twitter trend with dominant, compromised and contrasting approaches. The findings show that to explain the communication phenomena at the level of virtual social networks, the realm of theories specifically the theory of highlighting should be reformed and evolved. Further study of theoretical evolutions is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Highlighting
  • TV
  • Virtual Social Networks
  • Twitter
  • Hashtag
  • Trend Making"
استونز، راب. (1393). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمۀ مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
حکیم آرا، محمدعلی (1388). روان­شناسی رسانه، تهران: دانشگاه صداوسیما.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1381). نظریههای ارتباطات، ترجمـۀ علیرضـا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شکرخواه، یونس (1388) روزنامه‌نگاری سایبر؛ جامعۀ اطلاعاتی و آزادی بیان، چاپ دوم، تهران: انتشارات ثانیه.
عقیلی، سیدوحید و مرتضی قاسم‌زاده عراقی (1394). «رسانه­های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش­ها» فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعات ایرانی، شماره 1:  36-21.
 
Bertalanffy, von, L. (1968). General systems theory. New York: Braziller.
Freeman. C. F. (2004). The Development of Social Network Analysis. Emipirical Press.Vancouver, BC Canada.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: outline of the theory of structuration. University of California Press, Berkeley, CA.
Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), Culture, media, language (pp: 128–138). London: Hutchinson.
Kuhn, Thomas S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions (PDF) (1st ed). Chicago, IL: University of Chicago Press: 148. 
Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), The Communication of Ideas (pp. 37-51). New York: Harper & Row.
Lewin, K. (1936). Principles of Topological Psychology. New York: McGraw-Hill.
Malaspina, M. (2014). The Spiral of Silence and Social Media: analysing Noelle-Neumann’s phenomenon application on the Web during the Italian Political Elections of 2013. http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/2013/105-
McCombs, M.E. & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. POQ, 36: 176-187.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extention of Man. New York. McGraw Hall.
Morley, D. (1998), “So-Called Cultural Studies: Deadends and Re-Invented Wheels”, in: Cultural Studies, 4: 97- 476-.
Noelle-Neumann, E. (1993) The spiral of silence: Public opinion – our social skin (2nd ed.), Chicago: University of Chicago Press.
Signorielli, N. & Morgan, M. (Eds). (1990). Cultivation analysis: New directions in media effects research. New York: Sage.
Tichenor, P.A. Donohue, G.A. Olien, C.N. (1970). "Mass media flow and differential growth in knowledge". Public Opinion Quarterly. 2: 159-170, Doi: 267786/10/1086 .
Van Dijk, Jan (2006). The Network Society, Second Edition. London: Sage Publications.