نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سیاه‌پوستان نه‌تنها در جامعة امریکا، بلکه در هالیوود نیز اقلیت نژادی محسوب می‌شوند. چگونگی و چرایی تغییرات روابط سیاه و سفید در این نظام رسانه‌ای با تمرکز بر عنصر برتری‌جویی، مسئلۀ این مقاله است. بدین‌منظور سه فیلم نژادمحور تولد یک ملت (1915)، حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید (1967) و هشت نفرت‌انگیز (2015) به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای کشف سازوکارهای دلالت‌گر معنایی در فیلم‌های مذکور از روش نشانه‌شناسی و الگوی رمزگان پنج‌گانة روایی بارت بهره گرفته شد. برای فهم تغییرات روندی بازنمایی‌ها، از مفهوم اسطوره نزد بارت و کلیشه‌سازی و طبیعی‌سازی نزد هال استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که اشکال بازنمایی سیاهان در این فیلم‌ها، متناسب با بافت تاریخی، اجتماعی و سیاسی زمان تولید آنها، در راستای معانی مرجّح ایدئولوژی حاکم، دستخوش تغییر شده است. فیلم اولی با برساخت کلیشه‌های منفی، لزوم به انقیاد کشاندن سیاهان را طبیعی جلوه می‌دهد. فیلم دومی نظم نژادی مرسوم را به چالش کشیده و الگوی تقابلی و تعاملی جدیدی از گفتمان مسلط سفید و گفتمان مبارز سیاه ارائه می‌دهد. در فیلم سومی، شخصیت سیاه به نمایندگی از سیاهان زجر کشیدة تاریخ نژادپرستی در امریکا، در کنشی انتقام‌جویانه، سفیدِ فرادست را تبدیل به فرودست و از برتر بودن او اسطوره‌زدایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evolution of Racism in the Representation of "Black" and "White" Relationships in Hollywood

نویسندگان [English]

  • mahmoud torabi aghdam 1
  • AliAsghar Fahimifar 2

1 PhD student of art research, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of art research, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 Black people are considered a racial minority not only in the American community but also at Hollywood .This research has been carried out to examine how and why black and white relationships change in this media system focusing on the element of superiority. In view of this, the three race-oriented films i.e. Birth of a Nation (1915), Guess Who's Coming to Dinner (1967) and Hateful Eight (2015) have been selected on purpose. In order to discover the indicative mechanisms of signaling apparatuses in the mentioned films, the five narrative codes and concept of myth in the semiotics of Barthes have been used. The findings of this research indicate that the forms of depiction of black people have changed according to the historical, social, and political fabric of production time to comply with then ruling system prevalent ideological concepts. The first film manifests the necessity of ‘black’ subjugation as natural through negative stereotypes. The second film has challenged the common racial order and presented a new conflicting and interactive model of dominant discourse of the white and aggressive discourse of the black. In the third film, the black character represented the persecuted blacks of American racist history in a vengeful action turning the white superiority into inferiority eliminating the mythological concept of their superiority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth-making
  • Demythologize
  • Representation
  • Blacks
  • Semiotics
  • Hollywood
استم، رابرت (1389). مقدمه‌ای بر نظریه فیلم، ترجمة گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
استوری، جان (1389). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمة حسین پاینده، تهران: انتشارات آگه.
بارکر، کریس (1382). تلویزیون، جهانی‌سازی و هویت، ترجمة گروه مترجمان، تهران: انتشارات اداره کل پژوهش سیما.
بیچرانلو، عبدالله، محمود ترابی‌اقدم (1397)، «بازنمایی سیاه‌پوستان در سینمای امریکا در سال‌های 2009 تا 2017»، فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 42: 75-51
پاینز، جیمز (1377). «حضور سیاهان در سینمای امریکا»، در کتاب تاریخ تحلیلی سینمای جهان (1995-1895)، ترجمه گروه مترجمان، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
پین، مایکل (1382). فرهنگ اندیشه انتقادی، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
چندلر، دانیل (1386). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمة مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر.
سجودی، فرزان (1395). نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر علم.
سجودی، فرزان (1395). نشانه‌شناسی فرهنگی، تهران: نشر علم.
سمیعی‌اصفهانی، علیرضا؛ امران کیانی و علی‌محمدی(1396). «رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا (تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)»، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 66: 146-129.
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمة گروه مترجمان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای.
فیسک، جان (1388). درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمة مهدی غبرایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
کوک، دیوید (1386). تاریخ جامع سینمای جهان، ترجمة هوشنگ آزادی ور، تهران: نشر چشمه.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1387). رسانه‌ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
ون‌دایک، تئون‌ای (1394). ایدئولوژی و گفتمان، ترجمة محسن نوبخت، تهران: انتشارات سیاه‌رود.
هیوارد، سوزان (1386). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: نشر هزاره سوم.
 
 Anderson, Katie. (2010). Film as a reflection of society: interracial marriage and Stanley Kramer's Guess Who's Coming to Dinner in late 1960s America, Studies by Guelph, Vol 4, No 1: 23-29
Barker, Chris. (2008). Cultural Studies: Theory and Practise, Sage Publications, London
Barthes, Roland. (1974). S/Z, London: Cape .
Barthes, Roland. (1977). Image- Music- Text, London: Fontana.
Barthes, Roland. (1987). Mythologies, New York: Hill and Wang.
Bogle, Donald. (1973). Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films, New York: Viking Press.
Cooke-Jackson, Angela F. and Hansen, Elizabeth K. (2008). “Appalachian culture and reality TV: the ethical dilemma of stereotyping others”, Journal of Mass,  Vol 23, No  3: 183-200
Days, Michael. (2016), Obamas Legacy (What he accomplished as president), NewYork: Boston.
Dyer, Richard. (1997). White. New York: Routledge
Dyer, Richard. (2005). White, in Film Theory: Critical Concept in Media and Cultural Studies. London: Routledge.
Fairclough, Norman. (1995), Critical Discourse Analysis, London: Longman
Gray, Herman, (2001), “the Politics of Representation in Network Television”, in Meenakshi, Gi gi Durham and Douglas M.Kellner (ed) in Media and Cultural Studies, Black Well.
Hall, Stuart. (1996), “New Ethnicities”,in David Morley & K.H. Chen (eds), Critical Dialogues in Cultural Studies , London: Routledge .
Hall, Stuart. (2003), Representation: Cultural Representation and Signifying Practice, London: Sage Publication.
Isensee, R. (2010)," African American :from segreation to modern institutional discrimination and modern racism", Available at:  http://www.sagepub.com/sites/ default/ files/upm-binaries/54133_Chapter_5.pdf.
Merskin, Debra. (2005), "The Construction of Arabs as Enemies: Post-September 11 Discourse of George W. Bush", Mass Communication and Society, Vol 7, No 2: 157-175
Tsesis, Alexander. (2008), We Shall Overcome: A History of Civil Rights and the Law, New Haven: Yale University Press.