نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (زبان شناسی)

چکیده

بررسی زبان شناختی برنامه‌های رادیویی و انتخاب گونه زبانی مناسب برای هر برنامه، با توجه به گونة زبانی مخاطب هدف هر برنامه، هویت، کارکرد و مأموریت شبکه‌ها، مسئله‌ای مهم در مطالعه رابطه زبان و رسانه رادیو است. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و با استناد به نظریه کنش‌های گفتاری/ سخن (جان آستین) و ویژگی‌های گونه زبان گفتاری (یول و براون)، به عنوان چارچوب نظری تحقیق انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل بیست برنامه صبحگاهی انتخابی (10 برنامه از رادیو جوان و 10 برنامه از رادیو ایران) مشخص گردید که زبان برنامه‌های صبحگاهی رادیو جوان دارای ویژگی‌هایی نظیر کاربرد اصطلاحات و واژگان مصطلح در زبان جوانان، استفاده نکردن از زبان مخفی و واژگان مخفف، داشتن صراحت و جسارت در کلام و جملات کوتاه و پرشتاب؛ با توجه به مخاطب هدف است. گونه زبانی برنامه‌های صبحگاهی رادیو ایران دارای ویژگی‌هایی نظیر توجه به مخاطب هدف و بی‌نشانی نسبی گونه‌زبانی برنامه‌ها، نزدیک بودن به زبان معیار، به کار نبردن واژگان مخفف و زبان مخفی و در مواردی استفاده از واژگان مصطلح در زبان جوانان است. همچنین مشخص شد که مقوله‌ی جنسیت در گزینش سبک گفتاری گویندگان مانند وجود اطناب، قطع کلام مخاطب و نوبت گیری در کلام گویندگان مرد،مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Query in language varieties and speech acts of The Javane Irani Salam program (Radio Javan) and The Salam Iran program (Radio Iran)

نویسندگان [English]

  • abbas solhimoghadam 1
  • ferdows aghagolzade 2

1 student

2

چکیده [English]

A study of linguistics and select the appropriate linguistic variety for radio programs,according to the audience's language form and the identity, functions and missions of radio channels, is an important question in the study of the relationship between language and radio.The research method is qualitative content analysis, and theoretical framework is based on the speech acts; of John Austin and the features of spoken language speech;of George yule & Gillian Brown.The results of the analysis of twenty selected program, 10 programs of radio Javan and 10 programs of radio Iran:In radio Javan; language of morning programs has features such as the using of the common terms and words in the youth language, avoiding the use of secret language and short words, having frank language and short sentences. In radio Iran; has features such as the attention to the target audience, relative vague of linguistic form,proximity to the standard language, avoiding the use of secret language and short words, and sometimes using of the common terms in the youth language.The other results:The gender has impact on narrator speech style.For example, there have been problems such as a lengthy speech and cut the audience chat by narrator,in the speech of male narrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio program
  • Linguistics
  • Speech act
  • Linguistic variety
  • Spoken language
  • Javane Irani Salam
  • Salam Iran