نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از عرصه ­های نوظهور فعالیت رسانه ­های خبری جریان اصلی، حضور در زیست‌بوم جدید رسانه ­ای یعنی شبکه ­های اجتماعی مجازی است. خبرگزاری صداوسیما نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای رقابت با سازمان­های خبری رقیب ملزم به حضور و فعالیت مطلوب در این زیست‌بوم است. در این پژوهش بر آنیم تا مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت خبرگزاری صداوسیما در شبکه­ های اجتماعی را شناسایی کنیم. برای رسیدن به این مهم با استفاده از روش دلفی و بهره ­مندی از آرای 22 نفر از صاحب‌نظران که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند در سه راند متغیرهای مؤثر در فعالیت­ خبرگزاری صداوسیما شناسایی شدند. تأسیس تحریریه ویژه، اتخاذ سیاست­ های حمایتی، بازیگری فعال، ترویج متقابل، درج تیک آبی، سئو کردن صفحات، تجاری کردن اکانت، گزارشگری منبع باز، استفاده از قالب‌های کاربرپسند، زمان‌شناسی انتشار خبرها، رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی، توجه به پرسونای کاربران و هشتگ گذاری مناسب برخی از مهم‌ترین متغیرهای مورد اجماع کارشناسان بود که در قالب چهار مقوله؛ تولید (11 گویه)، توزیع و انتشار (9 گویه)، جذب و مشارکت (23 گویه) و سیاست‌گذاری و مدیریت (6 گویه) تفکیک شدند. بر این اساس متغیرهای دو  حوزۀ تولید و  مشارکت کاربران بیشترین فراوانی و توافق را بر اساس آرای صاحب‌نظران داشتند؛ بنابراین به نظر می­رسد توجه به این متغیرها برای فعالیت مطلوب خبرگزاری صداوسیما در زیست‌بوم جدید رسانه ­ای راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the effective components on the strengthening of the presence of IRIB News Agency in social networks (Instagram and Twitter)

نویسندگان [English]

  • Majid Saadati 1
  • Akbar Nasrollahi 2
  • Esmaeil Sadipour 3
  • Ali Rahmanzadeh 4

1 Ph.D. Student of Communication, Department of Communication, Faculty of Humanities, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Communication Sciences and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

3 Esmaeil Sadipour; Full Professor, Departments of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the relative areas of mainstream news media activities is the presence in the new media ecosystem of virtual social networks. IRIB News Agency is no exception to this rule to compete with rival news organizations; it is necessary to have a favorable presence and activity in this ecosystem. This study aims to identify the components affecting the activities of the IRIB News Agency in social networks. To achieve this, using the Delphi method and benefiting from the votes of 22 experts who were purposefully selected, and three effective variables were identified in three rounds in the activities of IRIB News Agency. Establishment of a special editorial office, active activities, reciprocal promotion, inserting a blue tick, SOE of pages, commercialization of accounts, open-source reporting, use of user-friendly templates, the timing of news release, removal of time and place restrictions, attention to the personalities of appropriate users and hashtags were some of the most important variables agreed upon by experts in the form of four categories: Production (4 items), distribution and dissemination (6 items), absorption and participation (23 items), and policymaking and management (6 items) which were separated. Accordingly, the variables of the two areas of production and absorption and user participation had the highest frequency based on the experts ‘ opinions. It seems that paying attention to these variables can be a way for optimal activity of the Radio and Television Agency in the new ecosystem of media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB News
  • Social networks
  • Instagram
  • Twitter
امیریان هاشمی، مهدیه و افسانه مظفری (1392). بررسیتطبیقیمیزاناعتمادپذیریجوانانبهروزنامه­هایسراسریوسایت­هایخبریدرزمینهاخبارسیاسی دربینجوانانشمالوجنوبتهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
بختیاری، حسین (1397). «راحی مدل ارزیابی و رتبه‌بندی شبکه‌های استانی صداوسیما با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره» پژوهش‌های ارتباطی، 94: 101-79.
بصیریان جهرمی، حسین (1390). بررسی تأثیر رسانه­های جایگزین بر رسانه­های اصلی: بر اساس آرای مکتب رسانه­شناسی، نشریه رسانه، شماره 2: 65-44.
بصیریان جهرمی، حسین و هادی خانیکی (1392). سیاست‌گذاران ایرانی و سیاست‌گذاری رسانه‌های اجتماعی، نشریه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 6، شماره 21: 70-25.
ساجدی، مهدی و حسین رضی (1395). رویکرد خبر رسانه ملی به شبکه‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت این شبکه‌ها در خبر رسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صداوسیما.
سعدی­پور، اسماعیل (1395). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، جلد 2. نشر دوران. تهران.
سلطان‌آبادی، محمود (1393). روزنامه­نگاری در رسانه­های اجتماعی، انتشارات ثانیه، چاپ اول، تهران.
شاطری، پروانه و سیف‌الله سیف‌اللهی (1392). مطالعه و بررسی نقش شبکه­های اجتماعی نوین در تغییر رفتار زنان در ایران در دهه اخیر مطالعه موردی: دانشجویان زن عضو شبکه­های اجتماعی مجازی دانشگاه‌های تهران دانشکده علوم اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران.
کاظمی اونجی، سیدمحمد و عباس ناصری طاهری (1396). راهکارهایحضورخبرگزاریصداوسیمادررسانه­هایاجتماعی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
البرزی، هادی، اکبر نصراللهی و مهدخت بروجردی علوی (1397). آینده‌پژوهی خبر با توجه به تغییر ماهیت مخاطب به کاربر: چالش­ها، فرصت­ها و تبیین آینده مطلوب برای رسانه ملی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات. تهران.
نصراللهی، اکبر و هادی البرزی (1399). آینده خبر؛ مفاهیم و سناریوها، انتشارات آثار فکر، تهران: ایران.
 
Cvijikj, I. P. & Michahelles, F. (2013). Online engagement factors on Facebook brand pages. Social Network Analysis and Mining, 3(4), 843–861.
Daft, R.L. Lengel, R.H. & Trevino, L.K. (1987). Message equivocality, media selection, and manager performance: Implications for information systems. MIS Quarterly, 355-366.
Diddi, A. & LaRose, R. (2006). Getting hooked on news: Uses and gratifications and the formation of news habits among college students in an Internet environment. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(2), 193–210.
Deighton, j& quelch, j. (2009). Economic value of the advertising- supported internet ecosystem
Mandel,Debashish & Robert Mc queen(2017), The influence of small enterprise owner personality traits on Facebook use. Published online: 20, 120-131.
 García-Perdomo, V. Salaverría, R. Kilgo, D. K. and Harlow, S. (2017).To Share or not to Share: The influence of news values and topics on popular social media content in the United States, Brazil, and Argentina. Journalism Studies.
Ge, J. & Grezel, U. (2017). The Role of Humor in Driving Customer Engagement. In R. Schegg & B. Stangl (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism2017 (pp. 461 – 474). Cham: Springer International Publishing AG.
Lariscy, R.W. Tinkham, S.F. and Sweetser, K.D. (2011), “Kids these days: examining differences in political uses and gratifications, internet political participation, political information efficacy, and cynicism on the basis of age”. American Behavioral Scientist, Vol. 55 No. 6, pp. 749-764.
LaRose, R. & Eastin, M. S. (2004). A social cognitive theory of Internet uses and gratifications: Toward a new model of media attendance. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(3), 358–377.
Lichtenstein, A. & Rosenfeld, L. B. (1983). USES AND MISUSES OF Gratifications
Research an explication of media functions. Communication Research, 10(1), 97.
 Mandal, Debashish & Robert Mcqueen(2017). Extending media richness theory to explain social media adoption by microbusinesses, https://www.researchgate.net/publication/27375586
Rubin, A. M. Perse, E. M. & Powell, R. A. (1985). Loneliness, parasocial interaction, and localtelevision viewing. Human Communication Research, 12(2), 155-180.
Swani, K. Milne, G. & Brown, B. P. (2017). Spreading the word through likes on Facebook:
Evaluating the message strategy effectiveness of Fortune 500 companies. Journal of Research in Interactive Marketing, 7(4), 269–294.
Tafesse, W. (2015). Content strategies and audience response on Facebook brand pages, Marketing Intelligence & Planning,33(6), 927 – 942.
Kalsnes, B. and Larsson, A. O. (2017) Understanding News Sharing Across Social Media. Journalism Studies. 3(4), 209–224
Picone, I. De Wolf, R. and Robijt, S. (2016) Who Shares What With Whom and Why? News sharing profiles amongst Flemish news Users. Digital Journalism.
Tewksbury, D. & Althaus, S. L. (2000). Differences in knowledge acquisition among readers of the paper and online version. Journalism and Mass Communication Quarterly, 77(3), 457–479.
Trilling, D. Tolochko, P. and Burscher, B. (2016). From Newsworthiness to Shareworthiness: How to Predict News Sharing Based on Article Characteristics. Journalism & Mass Communication Quarterly 1–23.
Zhiqiang Zhu, Chang Gao, Yumeng Zhang, Hainan Li, Jin Xu, Yongli Zan & Zhi Li(2020). Cooperation and Competition among information on social networks. Scientific Reports volume 10, Article number: 12160.     
    https://doi.org/10.1038/s41598-020-69098-5.