نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

خلاقیت برخاسته از ظرفیت سرمایۀ اجتماعی، برای سازمان‌های رسانه‌ای فرصت‌های قابل توجهی را فراهم آورده است. مدیریت خلاقیت به همین دلیل یکی از مسائل نیازمند بررسی در رسانه‌هاست. این پژوهش با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای مدیریت خلاقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیمای مرکز اصفهان و در چهارچوب سنت پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل مصاحبه انجام شده است. بر مبنای تکنیک اشباع نظری با 13 نفر از صاحب‌نظران حوزۀ موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌محور، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد. برای سنجش اعتبار داده‌ها از ممیزان بیرونی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل به‌صورت استقرایی و با کدگذاری باز و محوری انجام گرفت و راهبردها با 21 مؤلفه در سه راهبرد کشف و جذب خلاقیت (سیاست جذب منابع خلاق و سیاست شناسایی و کشف)، توسعه و تقویت خلاقیت (کارآفرین‌محوری و توانمندسازی منابع) و حمایت و بازآفرینی خلاقیت (حمایت از کسب‌وکار رسانه و حمایت فرا سازمانی) و پیامدهای آن شامل 22 مؤلفه در 4 دسته سرمایۀ اجتماعی (مسئولیت اجتماعی، اعتماد جامعه‌محور و مشارکت داوطلبانه)، شهروند خلاق (شهروندی فعال و خلاقیت محلی)، طبقۀ خلاق (توسعۀ مشاغل خلاق، تنوع‌پذیری فرهنگی و قدرت خلاق) و منابع خلاق (توسعۀ منابع و محتوای خلاق) دسته‌بندی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند مدیریت در رسانه از طریق کشف، توسعه و حمایت از خلاقیت بر بستر مؤلفه‌های سرمایه‌ساز اجتماعی به پرورش شهروند خلاق و بهره‌مندی از  منابع و طبقۀ خلاق می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Approaches and Consequences of Creativity with Social Capital Orientation in IRIB’s Provincial Centers (Case Study: IRIB’s Isfahan Center)

نویسندگان [English]

  • shirin tabrizi 1
  • faeze taghipoor 2
  • saeid Sharifi 3
  • Hamid Davazdaemami 4

1 P.hD. Student in Media Management, Department of Media Management, Faculty of Management, Islamic Azad University Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Associate Proffesor in Department of Communication Sciences, Faculty of Human Sciences and Law, Islamic Azad University Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Cultural Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) Isfahan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Cultural Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The creativity resulted from the social capital has provided the media organizations with a considerable opportunity. Due to the same reason, creativity management is one of the issues in need of analysis in the media. This research has been conducted to identify the approaches and consequences of creativity management with social capital orientation in IRIB’s Isfahan center and with qualitative research framework using interview analysis. The semi-structured interview was conducted with 13 experts in the target area based on theoretical saturation technique and using criterion purposive sampling method. To validate the data, external reviewers were applied. Analysis was done inductively and with open and axial encoding, and approaches including 21 parameters were classified in three categories of discovery and attraction of creativity (attracting creative resources policy and identification and discovery policy), development and reinforcing creativity (entrepreneur-orientedness and resources empowerment) and supporting and reproduction of creativity (supporting the media business and meta-organization support), and the consequences including 22 parameters in four categories of social capital (social responsibility, society-oriented trust, and voluntary participation), creative citizen (active citizenship and local creativity), creative class (development of creative jobs, cultural diversity and creative power) and creative resources (development of creative resources and content). The findings show that media management via discovering, development and supporting the creativity on basis of social capital-generating parameters will lead to training the creative citizen and enjoying creative resources and class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity Management
  • Organizational Creativity
  • Social Capital
  • IRIB’s Isfahan Center
برادران مسعود؛ و منوری‌فرد، فیض‌اله (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شمارۀ 36، 44-54.
پیران، محمد؛ آقاجانی، طهمورث؛ شوقی، بهزاد؛ رضازاده، آرش؛ و دهقان نجم‌آبادی، عامر (1391). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته‌گری ایران (موردمطالعه: کارکنان شاغل در شهر صنعتی کاوه)،  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورۀ  2، شمارۀ  1، 163-182.
خبازی، مجید (1396). سبک رهبری مدیران و تأثیر آن بر خلاقیت عوامل تولید پیام در سازمان‌های رسانه‌ای، دومین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران، https://civilica.com/doc/715474.
صلواتیان، سیاوش؛ و منصوری، حامد (1395). پیشنهاد الگوی مفهومی مدیریت خلاقیت و نوآوری در تولید محتوای تلویزیونی برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورۀ 6، شمارۀ  3، 35-75.
کریمی، م (1385). تحلیل محتوای اخبار ساعت 23 شبکۀ استانی زنجان (شبکۀ اشراق) براساس کارکردهای رسانۀ محلی و اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه صداوسیما.
معتمدنژاد، ک (1385). وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of management review27(1), 17-40.
Al‐Tabbaa, O., & Ankrah, S. (2019). ‘Engineered’University‐Industry Collaboration: A Social Capital Perspective. European Management Review16(3), 543-565.
Alvesson, M. (2004). Knowledge work and knowledge-intensive firms. OUP Oxford.‏
Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity (Vol. 87). Boston, MA: Harvard Business School Publishing.‏
Banks, M. O., Elliot, M., & Owen, J. (2003). Managing creativity and competitive advantage in SMEs: examining creative, new media firms. Competitive Advantage in SMEs: Organising for Innovation and Change, 120-134.‏
Baughn, C. C., Neupert, K. E., Anh, P. T. T., & Hang, N. T. M. (2011). Social capital and human resource management in international joint ventures in Vietnam: A perspective from a transitional economy. The International Journal of Human Resource Management22(05), 1017-1035.
Becker, J., Seidel, S., Müller-Wienbergen, F., & Winkelmann, A. (2008). Managing creative risks. AMCIS 2008 Proceedings, 348.
Berman, E. M., & Kim, C. G. (2010). Creativity management in public organizations: Jump-starting innovation. Public Performance & Management Review33(4), 619-652.‏
Bilton, C. (2014). Manageable creativity. In Creativity and cultural policy (pp. 31-46). Routledge.‏
Browder, R. E., Aldrich, H. E., & Bradley, S. W. (2019). The emergence of the maker movement: Implications for entrepreneurship research. Journal of Business Venturing.‏
Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2010). The global auction: The broken promises of education, jobs, and incomes. Oxford University Press.‏
Castells, M. (2007). The Information Age: Economy, Society, and Culture: The Power of Identity.‏
Chang, S. C., Tein, S. W., & Lee, H. M. (2010). Social capital, creativity, and new product advantage: An empirical study. International Journal of Electronic Business Management8(1), 43.‏
Chau, C. (2010). YouTube as a participatory culture. New directions for youth development2010(128), 65-74.
Chen, M. H., Chang, Y. C., & Hung, S. C. (2008). Social capital and creativity in R&D project teams. R&d Management38(1), 21-34.‏
Dwyer, P. (2016). Managing creativity in media organisations. In Managing Media Firms and Industries (pp. 343-365). Springer, Cham.‏
Fischer, G., Scharff, E., & Ye, Y. (2004). Fostering social creativity by increasing social capital. Social Capital and Information Technology, MIT Press, Cambridge, MA, 355-399.‏
Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York.
Foster, R., & Kaplan, S. (2011). Creative Destruction: Why companies that are built to last underperform the market--And how to success fully transform them. Crown Business.
Friedrich, J., Becker, M., Kramer, F., Wirth, M., & Schneider, M. (2019). Incentive design and gamification for knowledge management. Journal of Business Research.‏
Gabora, L. (1997). The origin and evolution of culture and creativity. Journal of Memetics: Evolutionary Models of Information Transmission1(1), 1-28.‏
Gu, J., Zhang, Y., & Liu, H. (2014). Importance of social capital to student creativity within higher education in China. Thinking Skills and Creativity12, 14-25.
Han, J., Han, J., & Brass, D. J. (2014). Human capital diversity in the creation of social capital for team creativity. Journal of Organizational Behavior35(1), 54-71.‏
Handzic, M., & Chaimungkalanont, M. (2004). Enhancing organizational creativity through socialization. Electronic Journal of Knowledge Management2(1), 57-64.
Hargadon, A. B., & Bechky, B. A. (2006). When collections of creatives become creative collectives: A field study of problem solving at work. Organization Science17(4), 484-500.‏
Harvey, S. (2013). A different perspective: The multiple effects of deep level diversity on group creativity. Journal of Experimental Social Psychology49(5), 822-832.‏
Harvey, S. (2014). Creative synthesis: Exploring the process of extraordinary group creativity. Academy of Management Review39(3), 324-343.‏
Hunter, S. T., Bedell, K. E., & Mumford, M. D. (2007). Climate for creativity: A quantitative review. Creativity research journal19(1), 69-90.
Jiang, J., Wang, S., & Zhao, S. (2012). Does HRM facilitate employee creativity and organizational innovation? A study of Chinese firms. The International Journal of Human Resource Management23(19), 4025-4047.‏
Jiboye, T. F., Salaudeen, G. O., Adejumo, O. O., & Aikomo, D. O.2019. Mental ability, Self-esteem and Learning Styles as Correlate of Creativity among High Achieving Secondary School Students in Oyo State.‏
Kačerauskas, T. (2016). The paradoxes of creativity management.
Karow, M. (2010). Business process documentation in creative work systems (Doctoral dissertation, PhD thesis, Department of Information Systems, University of Muenster).
Küng, L. (2011). Managing strategy and maximizing innovation in media organizations. Managing media work, 43-56.‏
Laužikas, M., & Dailydaitė, S. (2015). Impacts of social capital on transformation from efficiency to innovation-driven business. Journal of Business Economics and Management16(1), 37-51.
Leal, S., & Urrea, J. (2013). Ingenio y pasión. Capítulo 8. LID Editorial.‏
Lenhart, A., & Madden, M. (2007). Social networking websites and teens: An overview (pp. 1-7). Washington, DC: Pew/Internet.
Long, J., & Wang, L. (2019). Networking and creativity: Entrepreneurial teams in high-technology startup enterprises in China. Social Behavior and Personality: an international journal47(8), 1-14.
Loo, S. (2017). Creative working in the knowledge economy. Routledge.
Manzoor, A. (2014). A look at efficiency in public administration: past and future. Sage Open4(4), 2158244014564936.
Meusburger, Peter (2009). "Milieus of Creativity: The Role of Places, Environments and Spatial Contexts.
Mick III, K. M. (2019). One Does Not Simply Preserve Internet Memes (Doctoral dissertation, Helwan University).‏
Mierzejewska, Bozena I. / Hollifield, C. Ann (2006): Theoretical approaches in media man- agement research. In: Albarran, Alan B. / Chan-Olmsted, Sylvia M. / Wirth, Michael O.  (eds.): Handbook of media management and economics. Lawrence Erlbaum Asso- ciates: Mahwah, NJ, pp. 37–66.
Mumford, M. D. (2003). Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research. Creativity research journal15(2-3), 107-120.‏
Nonaka, I., & Toyama, R. (2015). The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process. In The essentials of knowledge management (pp. 95-110). Palgrave Macmillan, London.‏
Parjanen, S., & Hyypiä, M. (2019). Innotin game supporting collective creativity in innovation activities. Journal of Business Research96, 26-34.‏
Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of applied developmental psychology30(3), 227-238.
Perry-Smith, J. E. (2006). Social yet creative: The role of social relationships in facilitating individual creativity. Academy of Management journal49(1), 85-101.
Plucker, J. A., & Alanazi, R. (2019). Is Creativity Compatible with Educational Accountability? Promise and Pitfalls of Using Assessment to Monitor and Enhance a Complex Construct. In The Palgrave Handbook of Social Creativity Research (pp. 501-514). Palgrave Macmillan, Cham.‏
Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. (2010). Generation M 2: Media in the Lives of 8-to 18-Year-Olds. Henry J. Kaiser Family Foundation.
Rohrbeck, R., Hölzle, K., & Gemünden, H. G. (2009). Opening up for competitive advantage–How Deutsche Telekom creates an open innovation ecosystem. R&D Management39(4), 420-430.‏
Runco, M. A. (2019). Political examples of a dark side of creativity and the impact on education. In Creativity Under Duress in Education? (pp. 399-411). Springer, Cham.
Seidel, S. (2011). Toward a theory of managing creativity-intensive processes: a creative industries study. Information systems and e-business management9(4), 407-446.
Smallbone David, Bertotti Marcello, Ekanem Ignatius.2005. Diversification in ethnic minority business: The case of Asians in London's creative industries, Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume: 12 Issue: 1
Soda, G., Stea, D., & Pedersen, T. (2019). Network structure, collaborative context, and individual creativity. Journal of Management45(4), 1739-1765.
Sözbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity27, 92-100.‏
Stavitsky, A. G. (1995). “Guys in suits with charts”: Audience research in US public radio. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 39(2), 177-189.‏
Sternberg, R. J. (2019). Evaluation of Creativity Is Always Local. In The Palgrave Handbook of Social Creativity Research (pp. 393-405). Palgrave Macmillan, Cham.
Vossen, D., Sternberg, R., & Alfken, C. (2019). Internal migration of the ‘creative class’ in Germany. Regional Studies, 1-12.‏
Wang, G., and C.F. Miao. 2015. Effects of Sales Force Market Orientation on Creativity, Innovation Implementation, and Sales Performance. Journal of Business Research 68: 2374–2382.
Xie, G., & Paik, Y. (2019). Cultural differences in creativity and innovation: are Asian employees truly less creative than western employees?. Asia Pacific Business Review25(1), 123-147.‏
YAĞBASAN, M., & YAĞBASAN, H. F. (2018). Local Media Consumption And Perception: A Field Study For Elaziğ Provincial Special. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks10(2), 255-266.‏
Zheng, W. (2010). A social capital perspective of innovation from individuals to nations: where is empirical literature directing us?. International Journal of Management Reviews12(2), 151-183.