نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفه و تاریخ هنر، گروه پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.(نویسنده مسئول).

چکیده

راجر اسکروتن، فیلسوف بریتانیایی، نقش مؤثری در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی داشته‌است. وی علاوه بر حوزه‌های نظری، به بحث فلسفی پیرامون شاخه‌های هنری نیز پرداخته است. یکی از مهم‌ترین مباحث این حوزه، مربوط به مقاله عکاسی و بازنمایی می‌باشد، که واکنش‌های بسیاری را بدنبال داشته و یکی از بهترین‌ واکنش­ها، ‌ اثر مک‌آیور لوپس است. این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل منابع کتابخانه‌ای، ضمن تلخیص آرای اسکروتن و لوپس، به‌منظور برون‌رفت از دوگانه‌ی نیت‌مندی و علیّت، در منازعات این‌ دو در نسبت هنر و عکاسی، رویکردی نشانه‌شناسانه را پیشنهاد می‌دهد. در این رویکرد، عکس همچون نشانه است؛ اما نشانه‌ای که از طریق راهه‌هایی، تمایل زیبایی‌شناختی ما را به خود عکس و نه به موضوع آن، باز می‌گرداند. بدین ترتیب، هسته‌ اصلی تفکر اسکروتن، یعنی تمایل به خود عکس، حفظ می‌شود و بازنمودی بودن آن، به حالت تعلیق در می‌آید. همچنین، امکان تبدیل عکس به هنر نیز، آن‌گونه که لوپس مدنظر دارد، فراهم می‌گردد. به این منظور، نمونه‌هایی از عکس‌های نشانه‌ای و راهه‌های مربوط به آنها ، معرفی می‌شوند. راهه‌های پیشنهادی عبارتند از: یادآوری، یادآوری و ایجاد امید/ترس، پرسشگری، پرسشگری و توبیخ/سرزنش، شگفتی و حیرت، تمرکز و انسجام‌ بخشی، تفاوت بین‌ اعمال اجتماعی، توازن و تعادل اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Between Scruton and Lopes (Preparation for a Semiotic Approach to Photography)

نویسندگان [English]

  • Mohadese Marjani 1
  • Ali Asghar Fahimifar 2

1 M.A. Student of Art Research, Department of Research in Art History, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Philosophy and History of Art, Department of Research in Art History, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

چکیده [English]

Due to the increasing impact of “influencer marketing”, this study, using two cultural programs of IRIB’s TV called "Ketab-Baz" (Book Worm) broadcasted by Nasim channel and "Cheragh Motale’e" (Study Light) broadcasted by Channel 4, has examined the impact of cultural influencers of IRIB on the audience. The present study sought to answer the question of how influencers in the fields of culture and literature can influence the viewers by using the capacity of IRIB and Instagram to promote the culture of reading books and subsequently thrive of the industry. The goal of conducting this study is to identify the influential parameters and present a role model for marketing of the book publishing industry by the influencers. In terms of the goal, the method of this research is developmental-applied and its study approach is qualitative. The statistical sample of the two groups includes the 66 viewers of Ketab-Baz and Cheragh Motale’e who expressed their opinions in the form of using printed books, digital books, podcasts and audio book readers on Instagram, and 14 professors in the field of media, senior managers of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, and marketing managers. In order to collect data, the netnographic approach and Plutchik’s Wheel of Emotions have been used to identify and conduct interviews with the audience, and the grounded theory method has been used to present the model. According to the results, the most important factors influencing the promotion of book reading and the growth of the publishing industry extracted from this research are the change in managerial approach and structural requirements from traditional to digital, using technology in the digital publishing industry, audience-orientation, and understanding the expectations of the book readers. The findings of this study indicate the important and meaningful role of the influencers on the book-reading audience based on the component of trust and with the study of other influential factors, a paradigm model and strategies to promote reading and the success of the digital publishing industry has been developed, using the capabilities of the IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influencer Marketing
  • Social Media
  • Digital Publishing
اسکروتن، راجر. (1400). کتاب پرسش‌های مهم زندگی؛ مبانی و مسائل فلسفه. تهران: نشر خزه.
اسکروتن، راجر. (1394). عکاسی و بازنمایی، در اثر بابک محقق(گردآورنده و مترجم)، مجموعه مقالات
مسائل هنر و زیبایی‌شناسی معاصر(
1)؛ عکاسی و بازنمایی(15-56). تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری(متن).
برجر، جان.(1396). درک عکس، ویرایش و مقدمه از جئوف دایر، ترجمه کریم متقی. تهران: نشر کتاب پرگار.
پاکباز، رویین.(1397). دایره المعارف هنر(یک جلدی). تهران: نشر فرهنگ معاصر.
لوپس، مک آیور و همکاران.(1396). چهار هنرِ عکاسی؛ جستاری فلسفی، ترجمه حامد زمانی گندمانی. تهران: کتاب پرگار.
مرجانی، محدثه و فهیمی‌فر، اصغر. (1400). نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی. تبریز: مجله پژوهش‌های فلسفی. دوره 15، شماره 35 ، صفحه 317-339.
ودبرگ، اندرس.(1394). تاریخ فلسفه تحلیلی؛ از بولتسانو تا ویتگنشتاین، ترجمه جلال پیکانی و بیت‌الله ندرلو. تهران:انتشارات حکمت.
Gursky, Andreas. (2011). Bangkok (Selected Works) in   https://www.andreasgursky.com/en/works/2011/bangkok/bangkok-1.
Scruton, Roger. (1983). “Photography and Representation,” in The Aesthetic Understanding: Essays in the Philosophy of Art and Culture .London: Methuen. pp. 102–26.
Sherman, Cindy.(1997). The Complete Untitled Film Stills. New York: The Museum of Modern Art.