نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مسائل قدیمی میان پژوهشگران اتاق خبر، کنترل اجتماعی آن برای حفظ سیاست خبری در فرآیند تبدیل آن به پیام است. کنترل اجتماعی در سازمان‎‌ها با مفهوم اجرای سیاست درهم ‌‎تنیده است. این مفهوم ابعاد مختلفی داردکه اصلی‌‎ترین آنها، ترجمه و تفسیر سیاست برای مجریان، با هدف ایجاد فهم مشترک بین سیاست‌گذار و مجری آن است. اهمیت این امر، با توجه به ماهیت کار رسانه‌‎ای بمثابه عملی خلاق و خبررسانی بمثابه عملی به‌شدت متغیر از نظر سیاست‌گذاری،‎ در سازمان‎‌های خبری، شاید بیش از دیگر سازمان‌‎هاست. بر این اساس، این پژوهش به مطالعه چگونگی ترجمه سیاست‌‎های خبری، برای تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما، با روش مردم‌‎نگاری می‌‎پردازد. این پژوهش برای پاسخ به سئوال اصلی، سه سطح سازمانی معاونت سیاسی، اداره کل اخبار سیما و درون تحریریه خبر 21 را، ارزیابی می‌‎کند. در هریک از این سطوح شیوه‌هایی همچون ترجمه‌ شفاهی(جلسه، تلفن و ارتباط رودررو) و مکتوب(صورت‌جلسه و پیام‌رسان‌های اجتماعی) در شکل و شیوه‌های ابلاغی(دستوری و اقناعی) یا مشارکتی‌بودن در رویکرد، برای ترجمه‌های عمودی و افقی سیاست‌های خبری شناسایی و از منظر روزنامه‌نگاران(اعم از مدیر، سردبیر و یا دبیر خبر) تحلیل شده‌است. این پژوهش، مواردی همچون افزایش وضوح سیاست‌ها از طریق نزدیک‌تر کردن آن به تصمیم، کاهش واسطه‌ها در ترجمه، توضیح علل حین ترجمه و ضرورت محرم‌ دانستن بیشتر ‌روزنامه‌نگاران را به مدیران صدا و سیما توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethnography of News Policy Translation in Newsroom of IRIB’s TV Channel 1 Evening News (21:00)

نویسندگان [English]

  • Amin Tayyebtaher 1
  • Masoud Kousari 2
  • Mahdi Montazerghaem 3
  • Ebrahim Fayaz 4

1 Ph.D.in Communication, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Tehran university, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Tehran university, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences,Tehran university,Tehran,Iran.

4 Associate Professor, Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences,Tehran university,Tehran,Iran.

چکیده [English]

One of the oldest discussions among newsroom researchers is the social control of newsrooms in order to maintain the news policy in the process of converting it to massage. In organizations, social control is tied up to the concept of policy implementation. The concept has different dimensions the most important of which is the translation and interpretation of policy for the implementers with the aim of creating shared understanding between the decision-maker and the implementer. With due attention to the nature of media, the importance of this fact in media organizations is more than the other organizations considering the nature of media act as a creative action and transferring news as an extremely variable act in terms of decision-making. Therefore, the present study examines the process of news policies’ translation for the newsroom of IRIB’s TV channel 1 evening news (21:00), through ethnography. In order to answer the main question, the research will evaluate three levels of the political service, TV news broadcasting administration, and within the evening news’ newsroom. At each of these levels, methods like oral interpretation (via meetings, phone or face-to-face communication) and written (via proceedings or the messengers) in the form, and declaring practices (imperative or persuasive) or participatory approaches have been identified for vertical and horizontal translations and were analyzed according to journalists (including manager, editor-in-chief or editor). This research suggests increasing the transparency of policies through making them closer to the decisions, reducing intermediaries in translation, explaining the reasons during translation and the necessity of having more confidence in journalists to the IRIB’s managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsroom Ethnography
  • Social Control of Newsroom
  • News Policy Translation
  • News Policy Implementation
  • IRIB
  • Evening News (21:00)
اسمیت، کوین بی؛ لریمر، کریستوفر دبلیو(1396)، درآمدی نظری بر سیاست عمومی، ترجمه بهزاد عطار زاده، تهران: علمی و فرهنگی.
افضلی، حمیده؛ ذبیحی جامخانه، محسن(1398)، تبیین تمایز میان مفاهیم پیاده‌سازی، اجرا و جاری‌سازی استراتژی. در سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران. دسترسی در: https://civilica.com/doc/913254
سالدانا، جانی(1395)، راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: علمی و فرهنگی
فلیک، اووه(1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
قاضی طباطبایی، محمود، ودادهیر، ابوعلی(1386)، جامعه‌شناسی علم‌فنآوری؛ تأملی بر تحولات اخیر جامعه‌شناسی علم، فصلنامه نامة علوم اجتماعی، شماره 31، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نصراللهی، اکبر(1394)، مدیریت پوشش خبری بحران، تهران: همشهری.
 
Abdul Latif, Roslina(2015 ): Decision Making in the Newsroom – Tell Me Something I Don’t Know, In International Journal Advances in Social Science and Humanities,vol.3, Issue 05, pp 01-12.
AşIk, Ozan (2018): Politics, power, and performativity in the newsroom: an ethnography of television journalism in Turkey. In Media, Culture & Society 41 (5), pp. 587–603.
Atkinson, Paul; Coffey, Amanda; Delamont, Sara; Lofland, John; Lofland, Lyn (2007): Handbook of Ethnography. london: Sage, pp. 1-7.
Becker, Lee B; Vlad, Tudor(2009): News Organizations and Routines. In The handbook of journalism studies. Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas(Eds.), London: Routledge (ICA handbook series).
Boyer, Dominic; Hannerz, Ulf (2006): Introduction: Worlds of journalism. In Ethnography 7 (1), pp. 5–17.
Breed, Warren(1955): Social control in the newsroom: A functional analysis, Social Forces, Vol. 33, No. 4 (May, 1955), pp. 326-335. Oxford University Press
Bunce, Mel (2019): Management and resistance in the digital newsroom. In Journalism 20 (7), pp. 890–905.
Carmichael, Jason (2012): Social Control, In Oxford Bibliographies Online Datasets. DOI: 10.1093/OBO/9780199756384-0048
Cottle, Simon (2000): New(s) Times: Towards A “Second Wave” of News Ethnography, Communications: The European Journal of Communication Research 25: 19–41.
Cottle, Simon (2007): Ethnography and News Production: New(s) Developments in the Field. In Sociology Compass 1 (1), pp. 1–16.
Dickinson, Roger (2007): Accomplishing Journalism: Towards a Revived Sociology of a Media Occupation. In Cultural Sociology 1 (2), pp. 189–208.
Etzioni, Amitai (1967): Social Control: Organizational Aspects, In International Encyclopedia of Social Science, Vol. 14, New York: Macmillan, pp. 369-402.
Green González, María Francisca (2017): The newsroom. A space of decision making. Oxford: Peter Lang Ltd.
Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom (2021): The elements of journalism. Revised and updated 4th edition. New York: Crown.
Masco, Mila(2004): Policy Implementation, In Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Schultz, David A. (Ed), New York: Facts On File.
Moller, Anne Mette(2019): Interpretation and translation in policy implementation. Draft paper presented at the Public Management Research Conference, 11-14 June 2019, University of North Carolina - Chapel Hill.  Retrieved from: https://easychair.org/publications/preprint/Tp6g
Morrill, Calvin; Arsiniega, Brittany (2018): Social Control in Organizations. In The Handbook of Social Control, Mathieu Deflem (Ed.). vol. 39. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, pp. 77–92.
Nerone, John; Barnhurst, Kevin G. (2003): News form and the media environment: a network of represented relationships. In Media, Culture & Society 25 (1), pp. 111–124. London: Routledge.
Saldaña, Magdalena; Sylvie, George; McGregor, Shannon C. (2016): Journalism–Business Tension in Swedish Newsroom Decision Making. In Journal of Media Ethics 31 (2), pp. 100–115. DOI: 10.1080/23736992.2016.1152896.
Schlesinger, Philip (1975): The social organisation of news production: a case study of BBC radio and television news. PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE).
Schlesinger, Philip(1978): Putting ‘Reality’ Together. BBC News. London: Constable.
Schulte, William(2014): Newsroom Resistance: An Ethnographic Study of the Modern News Worker, Policies, and Organizational Dissatisfaction, In IAFOR Journal of Media Communication & Film, vol(2), issue 1., 2 (1). DOI: 10.22492/ijmcf.2.1.08.
Schultz, David A. (2004): Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. New York: Facts On File.
Shoemaker, P., & Reese, S. D. (1996): Mediating the message: Theories of influences on mass media content. (2nd ed.). New York, NY: Longman.
Rahman KHAN, Anisur(2016): Policy Implementation: Some Aspects and Issues, Journal of Community Positive Practices, XVI(3) , 3-12.
Robinson, Sue; Metzler, Meredith (2016): Ethnography of digital news production. The SAGE Handbook of Digital Journalism. London: Sage, pp. 447–459.
Ryfe, David M. (2009): Structure, agency, and change in an American newsroom. In Journalism 10 (5), pp. 665–683.
Wahl-Jorgensen, Karin(2009). News production, ethnography, and power: On the challenges of newsroom-centricity. In: Bird, S. Elizabeth ed. The Anthropology of News and Journalism: Global Perspectives, Bloomington: Indiana University Press.
Warner, Malcolm (1971): Organizational Context and Control of Policy in the Television Newsroom: A Participant Observation Study. In The British Journal of Sociology 22 (3), p. 283. DOI: 10.2307/588891.