نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.(نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

3 استادیار گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف شناخت تأثیر ظرفیت‌‌های تعزیه عاشورایی در تولید برنامه های کوتاه رادیویی (با نگاهی گذرا به روایت و روایت‌‌شنو) نگاشته شده است، که سعی در ارائه‌‌ الگوی پیشنهادی قالب یا شکل برنامه سازی جدیدی، به نام "بیت ‌‌استوری" دارد. به این منظور، با تحلیل روایت تعزیه‌‌های عاشورایی در خصوص شاخصه‌‌های برنامه‌‌سازی، برای تولید قالب‌‌کوتاه "بیت‌‌استوری" مقوله‌‌هایی شامل نوع موسیقی، ریتم برنامه، نوع اجرا، کارکرد و قالب برنامه بررسی شدند. همچنین با تحلیل روایت دو نسخه از مجالس تعزیه‌‌عاشورایی، بازشنوایی اجراهای موجود و بررسی عناصر برنامه‌‌سازی رادیو، در مطالعه و بررسی تأثیر ظرفیت‌‌های تعزیه‌‌عاشورایی، برای تولید برنامه های کوتاه رادیویی، نگاهی گذرا به نظریه‌‌های روایت نیز شده است. بر اساس یافته‌‌های این پژوهش، رادیو در جایگاه خود توانسته‌ با استفاده از طیف برنامه های کوتاه، در سراسر دنیا انواع مختلفی از فرم برنامه‌‌سازی ارائه دهد، با معرفی و پیشنهاد استفاده از قالبی به نام "بیت‌‌استوری"جهت اطلاع‌‌رسانی و آموزش کاربران، می‌‌توان شاهد حفظ و معرفی بخش مهمی از فرهنگ ایرانی- اسلامی و توسعه‌‌ آن در رشد و جذب مخاطبان جهانی رادیو در این زمینه باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Ta’zieh’s Capacities in the Production of Short Radio Formats or Programs (with a Brief Look at Narration and Narration-Hearer)

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajiahmadi 1
  • Shahram Gilabadi 2
  • Vida Hamraz 3

1 M.A. Student of radio production, Department of Radio, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

2 Assistant Professor, Department of Television, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Radio, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article has been written with the aim of recognizing the influences of the capacities of Ashura mourning (Ta’zieh) in the production of short radio programs (with a brief look at the narration and narration-hearer), which tries to present the proposed model of a new format of program production called ‘Bit Story’. For this purpose, by analyzing the narration of Ashura Ta’ziehs regarding production features, in order to produce “bit story” short format, topics including music type, program rhythm, performance type, and function and format of the program were examined. Also, by analysis of the narration of two versions of Ashura Ta’zieh gatherings, re-listening to the existing performances and examining the elements of radio production, in studying and analysis of the effect of Ashura Ta’ziehs’ capacities for producing short radio programs, a brief look has also been made at narration theories. Based on the findings of this research, radio, in its position, has been able to provide different types of production forms using a range of short programs and formats of production around the world. By offering a form called ‘Bit Story’ to inform and educate users, we can see the preservation and introduction of an important part of Iranian-Islamic culture and its development and the growth and attraction of global audiences in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bit Story
  • Short Radio Program
  • Ta’ziyeh
  • Radio Production
اسماعیلی، حسین. (1396). تشنه در میقاتگه. چاپ دوم، تهران: معین.
ایگلتون، تری. (1368).پیش درآمدی بر نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز.
پرینس، جرالد. (1391). روایت‌‌شناسی: شکل و کارکرد روایت. (مترجم محمدشهبا)، چاپ اول، تهران: انتشارات مینوی خرد.
ترکان، علی. (1394).روش‌‌شناسی تحلیل روایت. چاپ اول، اصفهان: آسمان نگار.
تولان، مایکل جی. (1383). درآمدی بر روایت. (مترجم ابوالفضل حری)، چاپ اول، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
دهخدا، علی‌‌اکبر.(1377). لغت‌‌نامه‌‌ی دهخدا. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.چ2.
رهبرنیا، زهرا و داوری، روشنک. (1396). «بررسی تعزیه و هنر اجرا( پرفورمنس) با تاکید بر تعامل مخاطب»، مجله علمی-پژوهشی پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر. سال چهاردهم، شماره49، صص19-30.
ساسانی، فرهاد و محجوب، زیرک. (1392). « بررسی کنش‌‌های کلامی تعزیه‌‌نامه‌‌ها و نمود آن در اجرا »، فصلنامه علمی-پژوهشی زبان‌‌پژوهی دانشگاه الزهرا. سال پنجم، شماره9، صص 21-46.
سجودی، محمدحسن. (1385). تئاتر در آسیا. چاپ اول، تهران: قطره.
قربانی‌‌شرودانی، غلامرضا. (1392). پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد. مطالعه‌‌ی بینارسانه‌‌ای فیلم و تئاتر در تولید یک اجرا( بارویکرد به مجالس تعزیه‌‌ایرانی). رشته سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر.
فتحعلی‌‌بیگی، داوود. (1396). آشنایی با مبانی شبیه‌‌خوانی. چاپ اول، تهران: سوره مهر.
فهمیمی‌‌فر، علی‌‌اصغر و پازوکی، شهاب. (1395). «پدیدارشناسی حضور اجراگر در شبیه‌‌خوانی». فصلنامه علمی-پژوهشی کیمیای‌‌هنر. سال پنجم، شماره20، صص 31-43.
گیل‌‌آبادی، شهرام. (1399).گفتگو. دانشگاه صداوسیما.
گودرزی، فریده‌‌. (1390). پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد. بررسی ظرفیت‌‌های اجرایی هنر نقالی در رادیو. رشته تهیه‌‌کنندگی رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما.
لینت‌‌ولت، ژپ. (1390). رساله‌‌ای در باب گونه‌‌شناسی روایت. (مترجم علی عباسی و نصرت حجازی)، چاپ اول ، تهران: نشر علمی.
محمدپور، احمد. (1389). ضد روش. جلد اول، چاپ اول، تهران: جامعه‌‌شناسان.
مکاریک، ایرناریما. (1385). دانشنامه نظریه‌‌های ادبی معاصر. (مترجم محمد نبوی و مهران مهاجر)، چاپ دوم، تهران: آگه.
مکوئیلان، مارتین. (1388). گزیده مقالات روایت. (مترجم فتاح محمدی)، چاپ اول، تهران: فرهنگ و ارشاد اسلامی.
میرزایی، خلیل. ( 1395). کیفی پژوهشی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه‌‌نویسی، تهران: فوژان.
نادعلی‌‌زاده، مسلم. (1389). «رسانه تعزیه(مروری بر عناصر و کارکردهای ارتباطی تعزیه)». نامه فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)، صص139-170.
نیک‌‌منش، مهدی و وهابی دریاکناری، رقیه. (1389). «مؤلفه‌‌های روایت در سه شعر بلند اخوان ثالث با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت». پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال پانزدهم، شماره28، صص187-207.
وبستر، راجر. (1382).پیش‌‌درآمدی بر مطالعه نظریه ادبی. (مترجم الهه دهنوی)، چاپ اول، تهران: روزنگار.
 
Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse, An essay in method. Trans.Jane E. Lewin. New York: Cornell University Press.
Prince,Gerald.)1987(. A Dictionary of Narrotology, Lincoln: Uniwersity of Nebraska Press.
Schles ,Robert &Robert kellog, )1966(, The Nature of Narrative, London & New York, Oxford University.
Toolan, Michael, )2001(, Narrative, a critical linguistic Introduction, London & New York, Rout ledge.