نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ، گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

3 استادیار گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

4 دانشیار گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر سودآوری و موفقیت سازمان‌ها و رسانه‌های اجتماعی، توجه به بازاریابی اجتماعی و عوامل آن است. این پژوهش که ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ مدلی برای عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران می‌پردازد، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از سه بخش تشکیل شده: بخش اول- "شناسایی شاخص‌ها"(در این بخش به بررسی و کدگذاری داده‌های مصاحبه‌ها پرداخته می‌شود) بخش دوم- "صحت سنجی"(در این بخش برای اعتباریابی داده‌ها از روش دلفی استفاده‌ شده‌است) بخش سوم- "ارائه مدل"(این بخش از تحقیق به رتبه‌بندی، بررسی روابط و ارائه مدل به کمک معادلات ساختاری می‌پردازد) جامعه آماری این بخش، کارمندان و مدیران بخش بازاریابی سازمان صدا و سیما به تعداد 250 نفر و حجم نمونه با فرمول کوکران، 152 نفر محاسبه و داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه حضوری و با نمونه‌گیری تصادفی ساده، گردآوری شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل شش‌گانه زیر به ترتیب: عوامل مرتبط با مشتری با ضریب رگرسیون  878/0، مدیریتی با ضریب 777/0، زیرساختی با ضریب  712/0، محتوا با ضریب 681/0، رسانه با ضریب 675/0 و  بازاریابی با ضریب 405/0،  از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیما است. نتایج پژوهش معلوم می کند که در صدا و سیمای ایران لازم است نیازهای مشتری در مرکز توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model of influential factors on social marketing development in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alisharifi 1
  • Nowroz Hashemzehi 2
  • Sayyed Ali Rahmanzadeh 3
  • Sayyed Vahid Aqili 4

1 PhD Student of Communication Science, Department of Communication Science, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences and Communication, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Tehran, Iran,

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran, S.A.Rahmanzadeh@iauet.ac.ir (Corresponding author)

4 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University,center Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most important factors affecting the profitability and success of organizations and social media is paying attention to social marketing and its factors. The present study designs a model for the factors affecting the development of social marketing in the Islamic Republic of Iran Broadcasting. The present research consists of three parts in terms of applied purpose and in terms of research method. Part One (Identification of Indicators): This section examines and encodes interview data. Part 2 (Validation): In this part, Delphi method is used to validate the data. Part Three (Model Presentation): This part of the research deals with ranking, examining relationships, and presenting models using structural equations. The statistical population of this department is 250 employees and managers of the marketing department of the Islamic Republic of Iran Broadcasting, and the sample size was calculated for 152 people and the desired data was collected through a face-to-face questionnaire and randomly. Investigations show that the following six factors are respectively: customer-related factors with a regression coefficient of 0.878, management with a coefficient of 0.777, infrastructure with a coefficient of 0.712, content with a coefficient of 0.681, media with a coefficient of 0.675 0 and marketing with a coefficient of 0.405 is one of the main factors influencing the development of social marketing in the Islamic Republic of Iran Broadcasting. The results indicate that it is necessary to consider the customer's needs in the Islamic Republic of Iran Broadcasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social marketing development
  • the Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • social media
  • cyberspace
بهنیا، بردیا و احمدی، مهدی، (1399)، ارائه راهکاری به منظور تحلیل تعامل مشتریان در شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی محتوا، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ساری.
بازوند، مهدی، (1392)، تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
روحانی، زهرا ؛ اندام ، رضا ؛ بحرالعلوم ، حسن ؛ معماری ، ژاله . (1399)، ارائه چارچوب بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار مرتبط با فعالیت بدنی در سالمندان، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 18. https://smrj.ssrc.ac.ir/article_2074.html .
زارعی، عظیم و فیض، داوود و رضایی راد ، مصطفی ، 1395 ، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت ، نشریه مدیریت سلامت ، پاییز1395 , دوره  19 , شماره  66 ; از صفحه 20 تا صفحه 30 ، https://jha.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2081&sid=1&slc_lang=fa .
شهادتی ، اصغر و الحسینی المدرسی ، سیدمهدی ، 1398، پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی ، نشریه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، زمستان 1398 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 371 تا صفحه 387 ،  https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=534144 .
موسوی نقابی، سیدمجتبی و انوشه، مرتضی، 1399، تدوین الگوی افزایش مصرف کالای داخلی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی، فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، مقاله علمی پژوهشی، سال بیست ویکم، شماره 81 ، بهار 1400، http://eghtesad.iict.ac.ir/article_244442.html .
نوایی، حمیدرضا،1396،مروری بر عوامل مؤثر بازاریابی رسانه اجتماعی بر بازاریابی اجتماعی،پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران،تهران،https://civilica.com/doc/726320
نیکجو، سمانه و مالکی، مجتبی،1398،بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر اعتماد مشتریان در صنعت بانکداری ایران با نقش میانجی ارزش ویژه ارتباط،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری،https://civilica.com/doc/1006467 .
Andreasen , A . R . , Herzberg , B . (2005) . Social Marketing Applied to Economic Reforms . https://doi.org/10.1080/15245000500198216.
Borawska , A . Borawski , M . Biercewicz , K ,  Łatuszyńska , M  & Duda , J . (2020) . On the effectiveness of using virtual reality games in social marketing . 24th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems . Procedia Computer Science 176 (2020) 3047–3056. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920321013.
Godey , B . , Manthiou , A . , Pederzoli , D . , Rokka , J . , Aiello , G . ,
Donvito , R . , & Singh , R . ( 2016 ) . Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior .
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.181.
Kumpu , J . ,  Pesonen , J . , & Heinonen , J .(2021). Measuring the value of social media marketing from a destination marketing organization perspective.
 https://www.springerprofessional.de/en/measuring-the-value-of-social-media-marketing-from-a-destination/18758854.
Liang, L . J . , Choi ,HS . C . , & Joppe , M . (2017). Understanding repurchase intention of Airbnb consumers: perceived authenticity, electronic word-of-mouth, and price sensitivity. http://dx.doi.org/10.1080/10548408.2016.1224750.
Mjoset, L.; “Can grounded theory solve the problems of its critics”; Sosiologisk tidsskrift, No.13, 2005.
Nakelsky , S . Moore  , L & Garland , W . H . (2021) . Using evaluation to enhance a pre-exposure prophylaxis (PrEP) social marketing campaign in real time in Los Angeles County, California . Evaluation and Program Planning 90 (2022) 101988. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101988.
Raluca , C . , & Popescu , G . ( 2020 ) . Analyzing the Impact of Green Marketing Strategies on the Financial and Non-Financial Performance of Organizations: The Intellectual Capital Factor (pp. 186-218). DOI: 10.4018/978-1-5225-9558-8.ch008.
Strauss, A,. & J. Corbin; Basics of Qualitative Research:Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory; London: Sage Publications, 1998.