نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صداوسیما

چکیده

تولیدات پویانمایی به دلیل آزادی تام در خلق شخصیت ھای رویایی و فضاھای تخیلی نسبت به سایر
گونه ھای نمایشی امکان بیشتری را نسبت به استفاده از فانتزی بصری در خود دارد. ھدف این
پژوھش بررسی دقیق نحوه تشریح شکل ظاھری موجودات مینوی در اسطوره ھای ایران، برای
روایت صحیح داستان ھا و افسانه ھای ایرانی ھمگون با نگرش ماھوی ایرانی به موجودات اساطیری
است که با توجه به ماھیت آن در ھنر پویانمایی قابل بازنمایی و استناد خواھد بود. برای مقایسه و
مطابقت دقیق موجودات مذکور از لحاظ کارکرد بھ دو دسته ی : سپنته (خیر) و انگـره (شر) تقسیم
بندی شده اند. در ھر دو دسته از لحاظ توانایی و موقعیت ، طبقه بندی شده اند و بر اساس متون کھن
ادب پارسی نشانه ھای ظاھری و نحوه بازنمایی ھر کدام استخراج و مشخص شده است.پژوھش
حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. بھ روش کتابخانه ای و با رویکرد گفتمان رشته ای (اقتباسی)
انجام گرفته است و در آن از روش استنباطی (کیفی ) استفاده شده است. نتایج نشان می دھد که با
توجه به دوگانه باوری یا ثنویت ھمه آفرینش در غالب متون کھن ایرانی، سپنته مینوان و انگره
مینوان به راحتی قابل تشخیص و تصویر ھستند. نیروی خیر ھمواره با ھیبتی معمولی، با تعابیری
کلَی و بدور از ذکر جزییات ، نورانی، خوشبو و زیبا توصیف می شوند. در مقابل، نیروی شر، غول
پیکر، سیه چرده با ابلق، با اعضای نامتعارف بدن ،حیوان نما و در نقطه مقابل ایزدان وصف
شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Apparent Formability of Good and Evil Forces in Iranian Myths to be Reflected in the Design of َAnimation and Puppet Show Characters

نویسنده [English]

  • َAhmad Soflaee

digital arts Dept. IRIB University

چکیده [English]

The current research is descriptive and analytical. It has been typically done in the library method and with the approach of discipline discourse (adaptation) and in the inferential method (qualitative) and, in some cases, the quantitative method used. The results show that in the ancient Iranian texts, the Gods are described with a general awe, without prominently mentioning details; luminous, fragrant and beautiful, which is completely in line with the magnificent view of Iranian escapism. In remarkable contrast to Divan, there are giants, hairy and animal-like, which are described in mythological literature as hideous and opposite to the Gods. The remarkable Iranian view of cultural myths has knowingly caused their proportional representation to carefully admit a special Iranian form.

The study of mythical texts indicates that the special Iranian approach toward myths has given a special Iranian sense to their representations. Gods do not need to be colossus and strange; they are rather described as creatures with normal physics and with detailed attributes such as bright, fragrant and beautiful. This approach completely matches the avoidance of physics in Iranian culture. On the other hand, demons are colossal, hairy and animal-like. They are described as ultimately ugly creatures in the mythical literature and are the opposite of gods. This contradiction is manifested in the appearance and character of the creatures and a form of dramatic unity is created between evil and good characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: puppet show
  • Animation
  • myth
  • performing rituals
  • character