نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم قرآن وحدیث؛ مدرس گروه قرآن وحدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

2 استادیار-گروه معارف اسلامی- دانشگاه صدا و سیما

3 دانشگاه بوعلی سینا-همدان- گروه فلسفه هنر

10.22085/javm.2023.360898.1976

چکیده

مسئله‌ی اصلی مقاله‌ی پیش‌رو مطالعه‌ای تطبیقی است میان نظرات شهید مطهری و سینمای برگمان می باشد. مطهری در مورد سینمای اخلاق مدار مباحث: اخلاق، زیبایی، هنر متعالی، هنر غیر متعالی، فلسفه سینما، زن در سینما، پوچ گرایی، جبر و خود کشی، بحران های جهان مدرن، مرگ و...را مورد عنایت قرار داده است . حال با پژوهشی جامع در تمام آثار مطهری و نشانه‌شناسانه و فرمالیستی در سینمای استعلایی برگمان و مطالعه‌ی گفته‌های وی در کتاب‌ها، مجلات و مصاحبه‌ها، به مشابهت‌هایی چشمگیر میان نظرات و جهان‌های هنری – فلسفی این دو اندیشمند می‌رسیم که مطالعه‌ای تطبیقی-تحلیلی میان آنها پنجره‌ای جدید برای فهم بهتر مفاهیم مذهبی و استعلایی باز می‌کند. رویکرد مقاله‌ی پیش‌رو مطالعه‌ی بصری – محتوایی سینمای برگمان و یافتنِ نمودِ سینماتوگرافیکِ نظرات شهید مطهری بویژه نظرات وی پیرامون مسئله‌ی اخلاق است. با بررسی نشانه‌شناسانه و فرمالیستی فیلم‌های برگمان می‌توان گفت که میزان زیادی از سکانس‌ها ، پلان‌ها و بیان او با تعداد زیادی از نظرات مطهری هم مصداق هستندو جهان همپوشان میان این دو برای مخاطب ایرانیِ اهل تفکر بیش از پیش ملموس و قابل فهم خواهد شد. برای مثال مطهری هنر غیر مذهبی را هنر والا نمی‌داند، برگمان هم در فیلم مهر هفتم، انسان جداشده از ریسمان الهی را سرگشته و مضطرب را با اعتقاد به نیرویی والا و نقد ماتریالیست به تصویر می‌کشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the themes of ethical art in the thought of Shahid Motahari and Bergman's cinema

نویسندگان [English]

  • bashir salimi 1
  • ahmad zarnegar 2
  • sepehr salimi 3

1 Doctor of Quranic and Hadith Sciences; Lecturer in the Department of Quran and Hadith at the University of Islamic Religions

2 Assistant Professor - Department of Islamic Studies - Broadcasting University

3 Boali Sina University-Hamadan-Department of Philosophy of Art

چکیده [English]

The main problem of the upcoming article is a comparative study between Shahid Motahari's opinions and Bergman's cinema. Regarding ethical cinema, Motahari has covered topics: ethics, beauty, sublime art, non-sublime art, philosophy of cinema, women in cinema, nihilism, predestination and suicide, crises of the modern world, death, etc. . Now, with a comprehensive research in all semiotic, semiotic and formalist works in Bergman's transcendental cinema and the study of his statements in books, magazines and interviews, we have come to remarkable similarities between opinions and artistic worlds. We come to the philosophy of these two thinkers, and a comparative-analytical study between them opens a new window for a better understanding of religious and transcendental concepts. The approach of the upcoming article is the visual-content study of Bergman's cinema and finding the cinematographic expression of Shahid Motahari's opinions, especially his opinions on the issue of ethics. With the semiotic and formalistic examination of Bergman's films, it can be said that a large amount of his sequences, plans, and expressions are similar to a large number of Motahari's opinions, and the overlapping world between these two for the Iranian audience who is a thinker is more than It will be tangible and understandable. For example, Motahari does not consider non-religious art to be high art, Bergman also portrays a confused and troubled person separated from the divine thread in the film Mehr Haftam, believing in a higher power and criticizing the materialist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Motahari
  • Bergman
  • ethical cinema
  • aesthetics