نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیر

2 دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف این پژوهش تبیین ویژگی‌های مؤثر شخصیت عروسکی در برنامه‌های تلویزیونی عروسکی پیش‌دبستانی، از طریق استخراج مقوله‌ها و زیرمقوله‌های مشترک بین شاخصه‌های دراماتیک شخصیت و الگوی یادگیری غیردستوری است. در پژوهش حاضر از روش کیفی نوع توصیفی تحلیلی (مطالعه موردی) با مقوله‌بندی و رویکرد استقرایی استفاده شده است

بدین منظور شخصیت «بارنی» از مجموعه «بارنی و دوستان» به عنوان مورد مطالعاتی با روش هدفمند از جامعه مورد بررسی انتخاب شده است و‌ با توجه به مبانی نظری و شش مقوله اصلی افشای ماهیت شخصیت از دیدگاه آلن آرمر (وجوه جسمانی، کنش‌، گفتگو، آداب و عادات، واکنش دیگران و نام شخصیت ) و تأثیر الگوی یادگیری غیردستوری، مورد مطالعه قرار گرفته‌‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ویژگی‌های مورد مطالعاتی، تا حد زیادی به ویژگی‌های دراماتیک با تأکید بر الگوی یادگیری غیردستوری نزدیک است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که زیرمقوله‌های استخراج شده با تأکید بر الگوی آموزشی غیردستوری، ارتباط مستقیمی با خلق شخصیت‌های عروسکی مناسب برای مجموعه‌های آموزشی دارد و می‌توان بر اساس ماهیت و موقعیت آموزشی برنامه از این الگوی آموزشی در طراحی شخصیت عروسکی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dramatic Features of the Character in Preschool Puppet Television Programs with an Emphasis on the Non-Directive Learning Model

نویسندگان [English]

  • ّFatemeh Hossein Mikhchi 1
  • َAhmad Soflaee 2

1 No

2 digital arts Dept. IRIB University

چکیده [English]

The purpose of this research is to explain the effective characteristics of puppet characters in preschool puppet television programs by extracting common categories and subcategories between the dramatic Features of the character and the non-directive learning model. In the current research, qualitative content analysis and deductive and inductive approach have been used. For this purpose, the character "Barney" from the series "Barney and Friends" has been selected as a study subject with purposive sampling method from the studied society. And according to the Theoretical Basis and the six main categories of revealing the nature of personality from Alan Armor's point of view (physical appearance, action, dialogue, manners and habits, reaction of others and the name of the personality) and the effect of the non- directive learning model, it has been studied. The findings of the research show that the characteristics of the study case are largely close to the dramatic Features with an emphasis on the non- directive learning model. Therefore, it can be concluded that the subcategories extracted by emphasizing the non-nodirective educational model are directly related to the creation of puppet characters suitable for educational sets. And based on the nature and educational situation of the program, this educational model can be used in designing a puppet character.

کلیدواژه‌ها [English]

  • puppet character, Dramatic features, Puppet Television show, non-directive learning model ,"
  • Barney and Friends"
  • series