نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

چکیده

سبک استعلایی رویکردی مخصوص در تمامی هنرهاست که در طلب نائل شدن به امر متعال و نامحسوس در قامت امر محسوس، سنتی پر از پیشینه از خود برجای گذاشته است. امکان بهره‌وری از این رویکرد در هنرهای دیداری دغدغه‌ایست که هنرمندان و منتقدان زیادی همچون واسیلی کاندینسکی در نقاشی یا پل شریدر در سینما، بخشی از پژوهش‌ها یا آثار خود را منعطف به این رویکرد کرده‌اند. همچنین یکی از مهم‌ترین گونه‌هایی که غالبا در ارتباط با شهود دانسته می‌شود، فیلم تجربی (در این مقاله، اختصاصا فیلم‌جستار) است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی در صدد پاسخ به نقاط مبهم سبک استعلایی و جای‌گذاری آن بر بستر فیلم‌های جستارانه با هدف بازنمایی امر متعال و شناخت خصیصه‌نماهای سبکی در تلاقی‌گاه سبک استعلایی و فیلم‌جستار است. این پژوهش به روش مطالعات تطبیقی صورت گرفته و با مطالعه‌ی داده‌های موجود در این حوزه و ساختاربخشی آن‌ها از بدایت امر فیلم‌جستار و سبک استعلایی تا تلقی‌های مدرنشان، آن‌ها را تشریح می‌کند و به تلاقی‌گاه این سبک با فیلم‌جستار و توانایی‌های سینمایی آن از دریچه‌ی آراء پل شریدر می‌پردازد. فراچنگ آوردن این مفاهیم چندجانبه طبیعتا نیازمند نگاهی جدید است که این منظور به صورت مطالعه‌ی تطبیقی حاصل می‌گردد. نتایج پژوهش، تحقق‌بخش این انگاره هستند که تمهیدات فرمی فیلم‌جستار رویکردی نوین در برخورد با سبک استعلایی‌ست و فیلم‌جستار دارای توانایی بالقوه‌ در نائل آوردن مخاطب به تماشای امر متعال در قاب تصویر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Aspects and Potentialities of Transcendental Cinema in Essay Film

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Derakhshan 1
 • Emad Hoseini 2

1 M.A. Student, Department of Television, Faculty of Radio and Television, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Assistent Professor, , Department of Television, Faculty of Radio and Television, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Transcendental Style is a special approach in arts that has left behind a valid and noticeable tradition and background in pursuit of achieving the sublime and intangible in the form of the tangible. The possibility of enjoying this function in cinema is a concern sought by some studies or works of many filmmakers such as Wassily Kandinsky in painting or Paul Schrader in cinema. Also, one of the most important types of cinema, which is often considered to be related to vision, is experimental cinema (in this article, specifically: Essay Film). This research, using the qualitative method, aims to answer the ambiguous points of the Transcendental Style and to place it in the context of Essayistic Films, with the aim of representing the sublime and recognition of the stylistic characteristics at the intersection of Transcendental Style and the Essay Film. This research was conducted with the comparative method, and by studying the available data in the field and their formation from the beginning of Essay Film and Transcendental Style to their modern perceptions, explains them, and deals with the intersection of this style with Essay Film and its filmic abilities from Paul Schrader’s views. Grasping these multifaceted concepts naturally requires a new look which is possible via comparative study. The results of the research realize the idea that the formal arrangements of Essay Film are a new approach in dealing with the Transcendental Style and that Essay Film has the potential to bring the audience to watch the sublime on the screen of cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcendental Style
 • Experimental Film
 • Essay Film
 • Visionary Film
 1. راسکارولی، لارا. ترجمه: فرزاد، محمدرضا (۱۴۰۰). سینمای ذهنی و فیلم‌جستار. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

  کوریگان، تیموتی. ترجمه: یزدان‌پناه، نغمه (۱۴۰۰). فیلم‌جستار؛ از مونتنی تا مارکر و بعد. نشر بیدگل

  شریدر، پل. ترجمه: گذرآبادی، محمد (۱۳۸۳). سبک استعلایی در سینما: ازو، برسون درایر. بنیاد سینمایی فارابی

  سانتاگ، سوزان. ترجمه: اخگر، مجید (۱۳۹۳). علیه تفسیر. نشر بیدگل

  کاندینسکی، واسیلی. ترجمه: نوراله خانی، اعظم (۱۳۹۷). معنویت در هنر. انتشارات شباهنگ

  برسون، روبر. ترجمه: علیزاد، علی‌اکبر (۱۳۹۸). یادداشت‌هایی در باب سینماتوگرافی. نشر بیدگل

  اسلامی، مازیار و گروه مترجمان (۱۳۹۵). سینما و امر تجربی. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی  و نشر رونق

  قائد، محمد (۱۳۸۴). پیش درآمد کتاب دفترچه‌ی خاطرات و فراموشی. انتشارات طرح نو

  امرسون، رالف والدو. ترجمه: خسروی، مرضیه (۱۳۹۲). طبیعت. انتشارات روزگار نو.

  ثورو، هنری دیوید. ترجمه:‌ بهشتی شیرازی، سید علیرضا (۱۴۰۰). والدن. انتشارات روزنه

  آستروک، الکساندر. ترجمه: درخشان، محمدرضا (۱۴۰۱). زایش یک آوانگارد نو؛ دوربین-سبک (منتشر نشده).

  بازن، آندره. ترجمه: درخشان، محمدرضا (۱۴۰۱). نقد فیلم نامه‌ای از سیبری (منتشر نشده).

  پورمحمدرضا، نوید و فروتن، آیین (۱۳۹۸). کنفرانس تخصصی فیلم‌جستار در دانشگاه سوره.

  هولدهایم، ولفگانگ. ترجمه: فرزاد، محمدرضا (۱۳۹۹). جستار به‌مثابه‌ی آگاهیِ در فرآیند. مجله‌ی خوانش: http://khaneshmagazine.com/1399/01/essay/

  نوردکویست، ریچارد. ترجمه: قلندر، نگار (۱۳۹۹). جستار: یک تاریخچه، یک تعریف. مجله‌ی خوانش: http://khaneshmagazine.com/1399/01/negar-ghalandar/

   

  Johnston, Robert (2020) "“Transcendence” in Film: An Ongoing Issue," Journal of Religion & Film: Vol. 24: Iss. 2, Article 12.

  1. Alter, Nora and Corrigan, Timothy (2017). Essays on the essay film. Columbia University Press .
  2. Alter, Nora (2018). The Essay Film After Fact and Fiction, New York. Columbia University Press .

  Rascaroli, Laura (2017). How the Essay Film Thinks. Oxford University Press .

  1. Papazian, Elizabeth (2016). The Essay Film Dialogue, Politics, Utopia. Columbia University Press .m

  Sitney, P. Adams (2002). Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000. Oxford University Press .

  Ayfre, Amedee,(1961) "Cinema, et transcendence," in Henri Agel and Amedee Ayfre, Le Cinema et le sacre (Paris: Les Editions du Cerf, 1961) .

  Adorno, Theodor W. (1984 [1958]) ‘The Essay as Form’, translate by Bob Hullot-kentor and Fredric Will, New German Critique.

  Dillard, Annie (1998) ‘To Fashion a Text’, in Inventing the Truth: The Art and Craft of Memoir,  Mariner Books; 3rd ed. edition (May 20, 1998)

  Deleuze, Gilles (2001). The Image-Time, Cinema 2. (Transl. by H. Tomlinson and R. Galeta), Minneapolis: University of Minnesota Press.

  Štrajn, Darko (2021). The Question of Transcendentalism and Cinema, Philosophy and Film Conference in framework of the Philosophical Film Festival 2021.

  Sontag, Susan (1966). “Spiritual Style in the Films of Robert Bresson” in Against the interpretation, New York: Farrar Straus & Giroux

  Maritain, Jacques (1962). Art and Scholasticism and the Frontiers of Poetry, New York: Charles Scribner's Sons.

  Richter, Hans (1940) ‘The Film Essay: A New Type of Documentary Film’ in Essays on the Essay Film 2017 Columbia University Press.

  Burch, Noël (1981) Theory of Film Practice. Princeton University Press.

  Walker, Michelle Boulous. 2011. “Becoming Slow: Philosophy, Reading and the Essay.” In The Antipodean Philosopher, edited by Graham Robert Oppy and Nick N. Trakakis. Vol. 1. Polymouth, UK: Lexington Books.

  Emerson, Ralph Waldo 1843 ‘The Poet’ in Essays: Second Series, Cosimo Classics January 1, 1844.

  Holdheim, Wolfgang 1984 “The hermeneutic mode : essays on time in literature and literary theory”, Cornell University Press, Ithaca.

  Cavell, Stanley (1972) The Senses of Walden. New York: Viking.

  James, David E. (1992) ‘Film Diary/ Diary Film: Practice and Product in Walden’, in To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground. Princeton University Press.

  MacDonald, Scott (2001) ‘Jonas Mekas’ (Interview)’ in A Critical Cinema 2: Interviews with independent Filmmakers. Berkley, CA: University of California Press.