نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در مقاله‌ی حاضر سعی شده است شاخص‌های پذیرفته‌شده برای ساخت یک برنامـه‌ی مستند رادیویی با وضعیت موجود در برنامه‌های مستند شبکه‌ها‌ی رادیویی معاونت صدا مطابقت داده شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مستندسازی در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا از اقبال زیادی برخوردار نیست و معدود مستندهایی هم که در شبکه‌هایی چون رادیو گفت‌وگو و رادیو جوان تهیه و پخش شده است، کیفیت مناسبی ندارد و با برخی شاخص‌های رایج مستند رادیویی منطبق نیست. بر همین اساس، با ارائه‌ی الگویی کاربردی برای ساخت مستند، پیشنهاد شد شبکه‌های رادیویی معاونت صدا متناسب با ماموریت شبکه و مخاطب هدف خود به آموزش این قبیل برنامه‌ها توجه بیشتری نشان دهند و تا حد امکان با شبکه‌های رادیویی مطرح خارجی ارتباط نزدیکی برقرار نمایند تا از تجربیات موفق آنان در ساخت مستندهای رادیویی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

وضعیت ساختار مستند رادیویی در صدای جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ی الگویی مناسب برای مستند رادیویی

نویسنده [English]

  • seyed mostafa mousavi