نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی نقش شبکة استانی افلاک در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان است. روش تحقیق، پیمایشی است. جامعة آماری، کلیة افراد بالای پانزده‌سالِ شهر خرم‌آباد است که از این میان، تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و درنهایت 400 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شبکة افلاک در تقویت بیشتر مؤلفه‌های فرهنگ بومی استان لرستان موفق بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Local Channels and Enhancing Native Cultures

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hormozizadeh
  • Amir Saki

professor

چکیده [English]

The present study aims to examine the role of Aflak local channel in enriching the native culture of Lorestan Province. The research used a survey to collect required data. The subjects were individuals above 15 years of age in Khorramabad city, of whom some 400 were selected using Cochran formula through multi-sage cluster sampling. Finally, 400 questionnaires were filled in and the data were analyzed. The research findings show that Aflak Channel has been successful in enhancing certain components of Lorestan Province’s native culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Native Culture
  • Local Handicrafts
  • Local Poems
  • Local Accent
  • Local Proverbs
  • Local Music
  • Aflak Local Channel