نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سازمان صدا وسیما به‌عنوان یک دانشگاه عمومی و معاونت آموزشی سازمان به‌عنوان قلب تپنده آن باید خود را کارآمدترین، بروز ترین و خلاق ترین بخش سازمان برساند برای تحقق این امر چاره‌ای جز رویکرد به شیوه‌های نوین مدیریت یادگیری را ندارد که آن حرکت به سمت سازمان یادگیرنده است.
بدین منظور در این مقاله تلاش شده معاونت آموزشی سازمان با الگوهای سازمان‌های یادگیرنده تطبیق داده شود تا میزان فاصله این معاونت با یک سازمان یادگیرنده مشخص گردد و در ادامه نتایج آن با پژ‍وهشی که از سوی نگارنده در سال 1383 در همین معاونت صورت گرفته مقایسه شده و راهبر‌دها‌ و راه‌کارهایی‌ که می‌تواند معاونت آموزشی را به یک سازمان‌ یادگیرنده‌ تبدیل نماید، ارائه می‌گردد.
برای انجام پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و جامعه آماری، شاغلین معاونت اعم از اساتید، مدیران و کارکنان (به‌جز نیروهای خدماتی و پشتیبانی) بوده‌اند که نظرات 100 نفر از آنان که به شیوه‌تصادفی نمونه‌گیری شدند، با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری و تحلیل شده است.
یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین شاخص‌های سازمان یادگیرنده در این معاونت در سال 1389 در مقایسه با سال 1383 مقداری رشد داشته‌ است؛ در عین حال این معاونت تا رسیدن به وضع مطلوب و تبدیل شدن به یک سازمان‌ یادگیرنده‌ فاصله دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Trend of Change in Learning Organizations Indicators: A case Study of IRIB Education Department

نویسنده [English]

  • Seyed Nasroollah Sadati

چکیده [English]

The Education Department of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), as the heart of the organization, should be the most effective, up-to-date and creative section of this “public university,” i.e IRIB. To realize this objective, the state-run organization has no choice but turning to modern methods of “learning management”, i.e. moving towards a learning organization.
Thus, the present article attempts to compare IRIB Education Department with learning organizations’ patterns and determine the gap between this department and a learning organization. It also compares the findings with those of a research carried out in the same department in the year 1383 (Iranian calendar) and finally offers strategies and measures helping the organization Education Department turn into a learning one.
The research employed a survey with subjects consisting of the department staff including instructors, managers and employees (except for logistics and service employees). The views of 100 individuals, selected randomly, were taken through questionnaires and finally analyzed.
The findings indicate that the average indices of a learning organization in IRIB Education Department in 1389 (Iranian calendar) compared to the year 1383 (Iranian calendar) have seen certain growth; however, this department is much far from a learning organization.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • Joined Vision
  • Mental Model
  • Team Learning
  • systematic thinking
  • leadership