نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به معرفی عاشیق و دستان‌های عاشیقی پرداخته و خاستگاه‌های گوناگون این هنر را در گذشته بررسی نموده است. در بخش ابتدایی مفهوم خنیاگری مورد توجه قرار گرفته و نمونه‌های آن در مناطق گوناگون جهان بررسی گردیده است. سپس به «گوسان‌ها»، «اوزان‌ها» و در نهایت به «عاشیق» پرداخته شده است. در این میان به هنر عاشیقی به مثابة یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عناصر فرهنگی و فولکلوریک آذربایجان توجه ویژه‌ای شده و قابلیت‌ها و ارکان تشکیل‌دهندة آن معرفی شده است.
همچنین، ادبیات شفاهی به دو شکل منظوم و منثور نیز در حکم مهم‌ترین بخش تشکیل‌دهندة هنر ـ آیین عاشیقی، معرفی و ارزیابی شده است.
در پایان مقاله نیز به تأثیر و تأثر هنرمند عاشیق و هنر ـ آیین عاشیقی بر شئون زندگی معاصر اشاره و بدان توجه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aficionado: Songster of Demeanor Studying the Origin of Adoration Art

نویسندگان [English]

  • Soheila Najm
  • Yaghoub Sedigh Jamali

چکیده [English]

Introducing “aficionado” and the related stories, the present article examines origins of adoration art. It, first, explains the concept of “songster” and examines its variants in different regions around the globe. It, then, elaborates on the concepts of “Gusan”, “Awzan” and “aficionado”. The art of adoration has been introduced as one of the most important and essential components of Azerbayejan’s culture and folklore, and its capacities and principles are put forward.
It also, introduces verbal literature in two forms of poetry and literary writings as the most significant component of art/ritual of adoration.
The article, finally, examines the influence of an aficionado and adoration art on different aspects of temporary lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dastan
  • Aficionado
  • Gusan
  • Awzan
  • folklore